Aktualności Borówiec

Dzień dziecka w Borówcu – 01.06.2019 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z Borówca na coroczny piknik z okazji Dnia Dziecka. W tym roku sołtyski i rady sołeckie przygotowały szereg atrakcji zarówno dla młodszych dzieci, jak i starszych. Szczegóły na plakacie.

Zapraszamy!

Koncert musiaclowo-operetkowy

Zapraszamy na pierwszy z koncertów plenerowych, który odbędzie się w Amfiteatrze w Borówcu w dn. 25.05.2019 r. o godz. 16:00

Wstępem do muzycznego wydarzenia będzie występ grup baletowych „Skarbnica Talentów”, które trenują w Borówcu pod czujnym okiem p. Agnieszki Skarbeckiej.

Później na scenie zobaczymy artystów znanych z poznańskich scen teatralnych, a po świecie musicalu i operetki oprowadzi nas śpiewająco p. Daniel Kustosik, aktor mający w swoim portfolio występy m.in. na deskach Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu, Teatru Współczesnego we Wrocławiu, Opery „Nova” w Bydgoszczy, Operetki Warszawskiej, Teatru Muzycznego w Łodzi, Opery Śląskiej oraz Teatru Muzycznego w Poznaniu, którego był wieloletnim dyrektorem naczelnym i artystycznym.

„Podróż do krainy U-śmiechu” to tytuł autorskiego zestawienia piosenek i operetek, które usłyszymy w Borówcu.

Zapraszamy do wspólnego spędzenia sobotniego popołudnia przy dźwiękach muzyki!

Podczas koncertu wolontariusze będą kwestować na rzecz Julki Bubacz z Robakowa, która walczy o życie z bardzo trudnym przeciwnikiem – ostrą białaczką limfoblastyczną.
Razem mamy szansę zebrać ogromną kwotę potrzebną na leczenie – prawie dwa miliony złotych! Otwórzmy swe ❤️

Zbiórka internetowa dla Julki prowadzona jest pod adresem: https://www.siepomaga.pl/pokonaj-bialaczke

Udział bezpłatny!
Koncert został dofinansowany ze środków Miasta i Gminy Kórnik.
Dziękujemy Parafii Borówiec za udostępnienie Amfiteatru

Borówiecki Marsz z Kijkami – 23.03.2019 r. g. 11:00

Serdecznie zapraszamy!

Plan Urządzenia Lasu – projekt wyłożony do konsultacji

Poniżej przekazuję treść zawiadomienia o wyłożeniu do publicznych konsultacji projektu Planu Urządzenia Lasu wraz z mapami dot. cięć rębnych w okolicach Borówca.

fot. Jarosław Janowski

ZAWIADOMIENIE

Informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Babki na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2028 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000.

W ramach projektu planu urządzenia lasu, opracowano projekt zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000: Ostoja Rogalińska PLB300017 w zakresie dotyczącym terenu pozostającego w zarządzie Nadleśnictwa Babki.

Z ww. projektem można zapoznać się:

  • w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  ul. Gajowa  10, 60-959 Poznań w pokoju nr 15 oraz 37 lub 30,
  • w siedzibie Nadleśnictwa w miejscowości Babki 2, 61-160 Poznań,

w terminie od 8 do 28 lutego 2019 r. w dniach urzędowania w godzinach od 8:00 do 14:00, a także na stronie internetowej RDLP w Poznaniu w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/plan_urzadzenia_lasu

Uwagi i   wnioski   dotyczące   projektu   planu   można   składać   na   piśmie  w sekretariatach RDLP w Poznaniu i Nadleśnictwa Babki w terminie do  1  marca 2019 r. Złożone uwagi i wnioski zostaną omówione na posiedzeniu Komisji Projektu Planu, mającej charakter debaty publicznej, a decyzję o sposobie ich załatwienia podejmie Dyrektor RDLP podczas Komisji Projektu Planu.

Komisja Projektu Planu odbędzie się w siedzibie RDLP w Poznaniu w sali nr 30 w dniu 7 marca 2019 r. o godzinie 9:00.

Mapy i zestawienie cięć w okolicy Borówca, pochodzące z PROJEKTU Planu udostępniam pod adresem: https://www.dropbox.com/sh/8m9ex1izrssbw0e/AAAsDi0HQxasXY4Lryk8VybQa?dl=0

Zgodnie z informacjami z Nadleśnictwa, proszę zwrócić uwagę na legendę:

– czerwone linie poziome (I), to tzw. rębnia zupełna, podczas której usuwa się drzewa z całej powierzchni (za wyjątkiem tzw. kęp ekologicznych, o funkcji referencyjnej, o wielkości ok. 5% powierzchni objętej wycinką;

– czerwone linie skośne (III) to tzw. rębnia częściowa, w której wymiana generacji odbywa się dwuetapowo – najpierw wycina się kilka mniejszych (do 0,5 ha) powierzchni i obsadza je gatunkami liściastymi (dąb, buk), a po kilku latach usuwa drzewa z tzw. powierzchni międzygniazdowej i obsadza się tę powierzchni sosną

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys Borówca Nowego

Wyniki wyborów w sołectwie Borówiec Nowy

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękuję za przybycie na zebranie wiejskie. Jest mi niezmiernie miło, iż obdarzyli mnie Państwo zaufaniem i powierzyli mi funkcję sołtysa Borówca Nowego na kolejną kadencję. Ze swojej strony zapewniam, iż dołożę starań by Borówiec był miejscem, w którym chce się mieszkać. Dla osiągnięcia tego efektu, potrzebować będę Państwa wsparcia i pomocy, gdyż tylko wspólnym wysiłkiem możemy osiągnąć sukces.

Zgodnie z Państwa wolą, w osiągnięciu celu pomagać będą członkowie Rady Sołeckiej:

Marzena Bilińska – Fiałkowska
Anna Przybylska
Sławomir Jądrzak
Mikołaj Kaczmarek
Artur Śliwowsk
i

z pozdrowieniami,

Sylwia Brzoskowska

tel. 735 977 217

mail: borowiecnowy.soltys@gmail.com

Zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy

Szanowni Mieszkańcy,

serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy, które odbędzie się

w środę, 12.09.2018 r.

o godzinie. 19:30

w świetlicy wiejskiej

przy ul. Szkolnej 2 w Borówcu

 

W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. o godzinie 19:45.

Głównym tematem obrad będzie ustalenie podziału środków z funduszu sołeckiego na rok 2019, który wynosi 56 395,90 zł oraz sprawy bieżące.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum (lub drugi termin).
2. Wybór protokolanta zebrania.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przedłożenie propozycji podziału środków z funduszu sołeckiego i dyskusja.
5. Podjęcie uchwały dot. podziału środków z funduszu sołeckiego na rok 2019.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Na zabranie zaproszony został również p. Burmistrz.

pozdrawiam

Sylwia Brzoskowska
sołtys sołectwa Borówiec Nowy
tel. 735 977 217

Nawożenie pól uprawnych – od 06.08.2018 r.

Drodzy mieszkańcy,

w dniu dzisiejszym otrzymałam informację o rozpoczęciu nawożenia pól na terenie Borówca Nowego nawozami organicznymi.

Planowany termin rozpoczęcia prac: 06.08.2018 r.

Jednocześnie informuję, że przekazałam sugestię wykonania prac w pierwszej połowie tygodnia celem uniknięcia sytuacji sprzed roku, kiedy najbardziej intensywny, nieprzyjemny zapach unosił się w weekend, uniemożliwiając tym samym korzystanie z ogrodów.

Otrzymałam również zapewnienie, że nawóz będzie od razu przykrywany celem minimalizacji odoru.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

Bezpłatne badania cytologiczne w Borówcu!

Drogie mieszkanki,

serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych badań cytologicznych. W badaniach mogą uczestniczyć kobiety w wieku 25-59 lat, które w ostatnich 3 latach nie korzystały z profilaktycznych badań w ramach NFZ.

Cytobus zaparkuje w dniu 07.09.2018 r. (piątek) w godz. 14:00 – 17:00 przy Starej Szkole w Borówcu.

Badania będą przeprowadzone przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań.

 

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

Powstało oświetlenie ulicy Granicznej

Szanowni Państwo,

decyzją zebrania wiejskiego z 2016 roku, spośród zaproponowanych ulic do oświetlenia: Grzybobranie, Graniczna, Nad Potokiem, w drodze głosowania wybrano ulicę Graniczną (przewagą kilku głosów). Z funduszu sołeckiego przeznaczyliśmy wówczas kwotę 6 000 zł na opracowanie projektu, który wraz z końcem lipca 2018 r. został zrealizowany.

Uprzejmie proszę o kierowanie ewentualnych uwag co do wykonania prac na adres: borowiecnowy.soltys@gmail.com lub bezpośrednio do urzędu.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym złożyłam w urzędzie zapytanie dotyczące statusu prac nad opracowaniem harmonogramu oświetlania ulic. Pragnę także podkreślić, że temat ten będzie przedmiotem obrad zebrania wiejskiego, które zostanie zwołane w pierwszej połowie września. O szczegółach powiadomię Państwa osobnym wpisem.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

tel. 735 977 217

Zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy: 15.05 (wtorek) g. 19:30

Szanowni Mieszkańcy,

serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy, które odbędzie się

we wtorek, 15.05.2018r.

o godzinie. 19:30

w świetlicy wiejskiej w Borówcu

przy ul. Szkolnej 2, w małej sali.

 

W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. o godzinie 19:45.

Głównym tematem obrad będzie ustalenie opinii zebrania wiejskiego do projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik dotyczącej zmian związanych z nowelizacją Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dodatkowo porozmawiamy o propozycjach projektu do Budżetu Obywatelskiego i sprawach bieżących.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum (lub drugi termin).
2. Wybór protokolanta zebrania.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przedłożenie projektów uchwał dot. sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Kórnik, ustalenie opinii zebrania wiejskiego i głosowanie.
5. Dyskusja na temat propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska