Aktualności Borówiec

Borówiecki Marsz z Kijkami – 23.03.2019 r. g. 11:00

Serdecznie zapraszamy!

Plan Urządzenia Lasu – projekt wyłożony do konsultacji

Poniżej przekazuję treść zawiadomienia o wyłożeniu do publicznych konsultacji projektu Planu Urządzenia Lasu wraz z mapami dot. cięć rębnych w okolicach Borówca.

fot. Jarosław Janowski

ZAWIADOMIENIE

Informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Babki na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2028 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000.

W ramach projektu planu urządzenia lasu, opracowano projekt zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000: Ostoja Rogalińska PLB300017 w zakresie dotyczącym terenu pozostającego w zarządzie Nadleśnictwa Babki.

Z ww. projektem można zapoznać się:

  • w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  ul. Gajowa  10, 60-959 Poznań w pokoju nr 15 oraz 37 lub 30,
  • w siedzibie Nadleśnictwa w miejscowości Babki 2, 61-160 Poznań,

w terminie od 8 do 28 lutego 2019 r. w dniach urzędowania w godzinach od 8:00 do 14:00, a także na stronie internetowej RDLP w Poznaniu w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/plan_urzadzenia_lasu

Uwagi i   wnioski   dotyczące   projektu   planu   można   składać   na   piśmie  w sekretariatach RDLP w Poznaniu i Nadleśnictwa Babki w terminie do  1  marca 2019 r. Złożone uwagi i wnioski zostaną omówione na posiedzeniu Komisji Projektu Planu, mającej charakter debaty publicznej, a decyzję o sposobie ich załatwienia podejmie Dyrektor RDLP podczas Komisji Projektu Planu.

Komisja Projektu Planu odbędzie się w siedzibie RDLP w Poznaniu w sali nr 30 w dniu 7 marca 2019 r. o godzinie 9:00.

Mapy i zestawienie cięć w okolicy Borówca, pochodzące z PROJEKTU Planu udostępniam pod adresem: https://www.dropbox.com/sh/8m9ex1izrssbw0e/AAAsDi0HQxasXY4Lryk8VybQa?dl=0

Zgodnie z informacjami z Nadleśnictwa, proszę zwrócić uwagę na legendę:

– czerwone linie poziome (I), to tzw. rębnia zupełna, podczas której usuwa się drzewa z całej powierzchni (za wyjątkiem tzw. kęp ekologicznych, o funkcji referencyjnej, o wielkości ok. 5% powierzchni objętej wycinką;

– czerwone linie skośne (III) to tzw. rębnia częściowa, w której wymiana generacji odbywa się dwuetapowo – najpierw wycina się kilka mniejszych (do 0,5 ha) powierzchni i obsadza je gatunkami liściastymi (dąb, buk), a po kilku latach usuwa drzewa z tzw. powierzchni międzygniazdowej i obsadza się tę powierzchni sosną

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys Borówca Nowego

Wyniki wyborów w sołectwie Borówiec Nowy

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękuję za przybycie na zebranie wiejskie. Jest mi niezmiernie miło, iż obdarzyli mnie Państwo zaufaniem i powierzyli mi funkcję sołtysa Borówca Nowego na kolejną kadencję. Ze swojej strony zapewniam, iż dołożę starań by Borówiec był miejscem, w którym chce się mieszkać. Dla osiągnięcia tego efektu, potrzebować będę Państwa wsparcia i pomocy, gdyż tylko wspólnym wysiłkiem możemy osiągnąć sukces.

Zgodnie z Państwa wolą, w osiągnięciu celu pomagać będą członkowie Rady Sołeckiej:

Marzena Bilińska – Fiałkowska
Anna Przybylska
Sławomir Jądrzak
Mikołaj Kaczmarek
Artur Śliwowsk
i

z pozdrowieniami,

Sylwia Brzoskowska

tel. 735 977 217

mail: borowiecnowy.soltys@gmail.com

Zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy

Szanowni Mieszkańcy,

serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy, które odbędzie się

w środę, 12.09.2018 r.

o godzinie. 19:30

w świetlicy wiejskiej

przy ul. Szkolnej 2 w Borówcu

 

W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. o godzinie 19:45.

Głównym tematem obrad będzie ustalenie podziału środków z funduszu sołeckiego na rok 2019, który wynosi 56 395,90 zł oraz sprawy bieżące.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum (lub drugi termin).
2. Wybór protokolanta zebrania.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przedłożenie propozycji podziału środków z funduszu sołeckiego i dyskusja.
5. Podjęcie uchwały dot. podziału środków z funduszu sołeckiego na rok 2019.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Na zabranie zaproszony został również p. Burmistrz.

pozdrawiam

Sylwia Brzoskowska
sołtys sołectwa Borówiec Nowy
tel. 735 977 217

Nawożenie pól uprawnych – od 06.08.2018 r.

Drodzy mieszkańcy,

w dniu dzisiejszym otrzymałam informację o rozpoczęciu nawożenia pól na terenie Borówca Nowego nawozami organicznymi.

Planowany termin rozpoczęcia prac: 06.08.2018 r.

Jednocześnie informuję, że przekazałam sugestię wykonania prac w pierwszej połowie tygodnia celem uniknięcia sytuacji sprzed roku, kiedy najbardziej intensywny, nieprzyjemny zapach unosił się w weekend, uniemożliwiając tym samym korzystanie z ogrodów.

Otrzymałam również zapewnienie, że nawóz będzie od razu przykrywany celem minimalizacji odoru.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

Bezpłatne badania cytologiczne w Borówcu!

Drogie mieszkanki,

serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych badań cytologicznych. W badaniach mogą uczestniczyć kobiety w wieku 25-59 lat, które w ostatnich 3 latach nie korzystały z profilaktycznych badań w ramach NFZ.

Cytobus zaparkuje w dniu 07.09.2018 r. (piątek) w godz. 14:00 – 17:00 przy Starej Szkole w Borówcu.

Badania będą przeprowadzone przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań.

 

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

Powstało oświetlenie ulicy Granicznej

Szanowni Państwo,

decyzją zebrania wiejskiego z 2016 roku, spośród zaproponowanych ulic do oświetlenia: Grzybobranie, Graniczna, Nad Potokiem, w drodze głosowania wybrano ulicę Graniczną (przewagą kilku głosów). Z funduszu sołeckiego przeznaczyliśmy wówczas kwotę 6 000 zł na opracowanie projektu, który wraz z końcem lipca 2018 r. został zrealizowany.

Uprzejmie proszę o kierowanie ewentualnych uwag co do wykonania prac na adres: borowiecnowy.soltys@gmail.com lub bezpośrednio do urzędu.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym złożyłam w urzędzie zapytanie dotyczące statusu prac nad opracowaniem harmonogramu oświetlania ulic. Pragnę także podkreślić, że temat ten będzie przedmiotem obrad zebrania wiejskiego, które zostanie zwołane w pierwszej połowie września. O szczegółach powiadomię Państwa osobnym wpisem.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

tel. 735 977 217

Zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy: 15.05 (wtorek) g. 19:30

Szanowni Mieszkańcy,

serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy, które odbędzie się

we wtorek, 15.05.2018r.

o godzinie. 19:30

w świetlicy wiejskiej w Borówcu

przy ul. Szkolnej 2, w małej sali.

 

W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. o godzinie 19:45.

Głównym tematem obrad będzie ustalenie opinii zebrania wiejskiego do projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik dotyczącej zmian związanych z nowelizacją Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dodatkowo porozmawiamy o propozycjach projektu do Budżetu Obywatelskiego i sprawach bieżących.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum (lub drugi termin).
2. Wybór protokolanta zebrania.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przedłożenie projektów uchwał dot. sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Kórnik, ustalenie opinii zebrania wiejskiego i głosowanie.
5. Dyskusja na temat propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

Wiosenny marsz z kijkami już za nami!

W minioną sobotę, 07.04.2018 r., w Borówcu odbył się kolejny już marsz z kijkami. Zgodnie z zapowiedziami, pogoda rozpieszczała uczestników. W towarzystwie wiosennego słońca grupa ponad 30 osób wyruszyła na około 6 kilometrowy marsz z kijkami. Trasa marszu wiodła malowniczymi lasami Borówca. Po przeprowadzeniu rozgrzewki, wyruszyliśmy na szlak, a nasi instruktorzy przez cały czas trwania wydarzenia czuwali nad naszą prawidłową technika chodzenia. Co więcej, przygotowali oni równiez szereg atrakcji dla wszystkich uczestników, które czekały na trasie. Mam nadzieję, że zabawa dla wszystkich była udana.

Na zakończenie marszu, po rozciąganiu, każdy z uczestników otrzymał wiosenny upominek – bratka.

Już dziś zapraszam na nasz listopadowy marsz, a tymczasem zachęcam do obejrzenia zdjęć.

Wiosenne wyrównywanie dróg

Urząd Miasta i Gminy Kórnik poinformował, że zlecono prace związane z mechanicznym profilowaniem dróg gruntowych wraz z ewentualnym dosypaniem tłucznia granitowego na terenie Borówca Nowego. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania naprawy drogi, która nie została ujęta w wykazie ulic, proszę o kontakt pod nr: 735 977 217.

W przypadku ulicy Maślakowej, zgłosiłam jej naprawę w ramach gwarancji.

Wykaz ulic objętych zleconymi pracami:

Borowikowa

Borówkowa

Deszczowa

Fiołkowa

Grzybobranie

Jesionowa

Kozakowa

Kurkowa

Lisa Witalisa

Podgrzybkowa

Poziomkowa

Prawdziwkowa

Różana

Skwer Brzozowy

Skwer Topolowy

Słowikowa

Spółdzielcza

Świerkowa

T.Wolniewicza

Wierzbina

Wrzosowa

Żurawinowa

 

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy