Aktualności Borówiec

BEZPIECZNY SENIOR

Osoby w jesieni życia są grupą szczególnie narażoną na działania oszustów. Jak pokazują statystyki z roku na rok rośnie liczba nadużyć oraz modyfikacji technik manipulacyjnych względem tej grupy społecznej. Pokazuje to jak ważne jest podejmowanie edukacji seniorów w zakresie bezpieczeństwa, aby przeciwdziałać i zmniejszyć ryzyko zagrożeń.
Z tego powodu z inicjatywy burmistrza miasta i gminy Kórnik Przemysława Pacholskiego podjęto się organizacji programu profilaktycznego we współpracy ze służbami pod hasłem: „Bezpieczny Senior”. W ramach wspólnych działań przeprowadzone zostaną spotkania szkoleniowe ze specjalistami. W czasie szkoleń uczestnicy zapoznani zostaną z programem prewencyjnym Policji „Bezpieczne życie seniorów”. Poznają również zagrożenia lokalne oraz zagadnienia bezpieczeństwa w domu przeprowadzone przez Straż Miejską oraz Ochotnicze Straże Pożarne w Kórniku. Seniorzy będą mieli także okazję zapoznać się z zagadnieniem pierwszej pomocy przedstawionymi przez Ratowników Medycznych. W ramach programu zostanie, także rozpropagowane „Pudełko życia” czyli akcja polecana przez środowiska medyczne, szczególnie ratowników i lekarzy pracujących w pogotowiu. Skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych. Uczestnicy akcji otrzymują szczelne pudełka, w których umieszczają informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr pesel. Pojemnik z tymi informacjami umieszczany jest w lodówce, czyli miejscu, łatwo dostępnym i obecnym w większości domów.
Spotkania wykładowe realizowane przez miasto i gminę Kórnik odbędą się:

1) 21.04 (piątek) godz. 16.00-18.00 sala OSP Czmoń,

2) 22.04 (sobota) godz. 10.00-12.00 Kórnik Dom Integracji Międzypokoleniowej w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

3) 28.04 (piątek) godz. 16.00-18.00 Świetlica wiejska w Borówcu,

4) 12.05 (piątek) godz. 16.00-18.00 Sala OSP w Kamionkach.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 pod numerem 790-262-404.

Szczegółowych informacji o projekcie udziela Robert Jankowski pod numerem 515-229-684.

Spotkanie z zastępcą Nadleśniczego Panem Ireneuszem Niemcem 23.03.2023 r. godz. 18:30

Stowarzyszenie Zielony Peryskop serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie z zastępcą Nadleśniczego Panem Ireneuszem Niemcem.

Tematem spotkania będzie wykaz prac gospodarczych (rębów leśnych) przewidzianych do wykonania w bieżącym roku w lasach zlokalizowanych w sąsiedztwie miejscowości Borówiec i Kamionki.

Jeśli zatem chcecie Państwo wiedzieć w jakiej dokładnie lokalizacji oraz w jakim zakresie będą wycinane drzewa w 2023r. oraz mieć wpływ na wielkość wycinki zapraszamy do świetlicy wiejskiej w Borówcu 23.03.2023r. o godz. 18:30

Konsultacje statutów sołectw

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik nr 25/2023 z dnia 8 marca 2023 r. w terminie od 13 do 27 marca będą przeprowadzane konsultacje społeczne w sprawie Statutu Sołeckiego.

Borówiec Nowy – link do formularza konsultacji i projektu statutu:

https://kornik.konsultacjejst.pl/konsultacje/0186d9fc-a0fa-45ab-b8f7-91fdce07f671

Borówiec (Stary) – link do formularza konsultacji i projektu statutu:

https://kornik.konsultacjejst.pl/konsultacje/0186d9fb-7ccc-4c66-9629-186cf5313e5a

Konsultacje będą odbywały się poprzez wypełnienie formularza opinii i uwag, a następnie jego zwrot w jednej z poniższych możliwości:

  1. złożenie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik,
  2. przesłanie pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1,62-035 Kórnik,
  3. wypełnienie w wersji elektronicznej poprzez platformę do konsultacji kornik.konsultacjejst.pl.

Zapraszamy do zgłaszania swoich uwag.

Spotkanie mieszkańców sołectwa Borówiec Nowy – 14.03.2023 r. godz. 18:30 w świetlicy wiejskiej w Borówcu.

Stowarzyszenie Zielony Peryskop serdecznie zaprasza mieszkańców sołectwa Borówiec Nowy na spotkanie na którym omówimy propozycje zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Borówiec – arkusz 4.

Głównym punktem spotkania będzie określenie funkcji dla terenu gminnego zakupionego w 2022 roku, zlokalizowanego między ul. Spółdzielczą a ul. Buczynową, działka nr 320/2.

Dzień Kobiet w Borówcu

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie z Borówca na Dzień Kobiet.

07.03 (wtorek) g. 19:00 – Stara Szkoła

Tym razem poznamy tajniki sztuki makijażu. Wstęp wolny, jednak obowiązują zapisy u sołtysek.

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania MPZP dla Borówca – arkusz 4 (teren przy ul. Głównej, od Wrzosowej do Deszczowej)

Uwaga! Ważne!

Do dnia 21 marca można składać w urzędzie wnioski do opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Borówiec – arkusz 4 (tereny ul Wrzosowej, Zapomnianej, Spółdzielczej, Buczynowej, Lisa Witalisa, Pod Borem Pod Lasem, Sosnowej, Żurawinowej, Deszczowej oraz Głównej od os. Marzenie (nr 18k) do Biedronki).

Każdy taki wniosek może złożyć poprzez wysłanie wiadomości na adres: kornik@kornik.pl ze wskazaniem nr działki, którego wniosek dotyczy. Obwieszczenie dotyczy przystąpienia do sporządzenia, zatem nie ma jeszcze propozycji planu.

Zbierane są nasze wnioski i jako sołectwo na pewno będziemy takie wnosić. O szczegółach w terminie późniejszym.

Zebranie wiejskie – wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej

Szanowni Mieszkańcy,

zapraszam na zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej w sołectwie Borówiec, które odbędzie się 28 lutego 2023 roku o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej przy ul. Szkolnej 2 w Borówcu. Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania. W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie (18:15).

2. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.

3. Powołanie komisji skrutacyjnej i objaśnienie zasad głosowania.

4. Zgłaszanie kandydatów na członka rady sołeckiej.

5. Przeprowadzenie wyborów członka rady sołeckiej- głosowanie tajne.

6. Ogłoszenie wyników głosowania i wyborów członka rady sołeckiej.

7. Zakończenie zebrania.

Zebranie zwołane jest na wniosek sołtysa.

Zapraszam,

Natalia Mucha – sołtyska sołectwa Borówiec

Zebranie wiejskie – Borówiec

Szanowni Mieszkańcy,

zapraszam na zebranie wiejskie sołectwa Borówiec, które odbędzie się 28 lutego 2023 roku o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej przy ul. Szkolnej 2 w Borówcu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania. W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie (19:15)

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta

3. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok 2022

5. Sprawozdanie finansowe z wydatkowania funduszu sołeckiego za rok 2022.

6. Przedstawienie propozycji zmiany w planie wydatkowania budżetu sołeckiego na rok 2023

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu wydatkowania budżetu sołeckiego na rok 2023

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Grupy Odnowy Wsi z sołectwa Borówiec

9. Sprawy bieżące

10. Wolne wnioski

11. Zamknięcie zebrania

Zebranie zwołane jest na wniosek sołtysa.

Serdecznie zapraszam,

Natalia Mucha – sołtyska sołectwa Borówiec

Zebranie wiejskie – Borówiec Nowy – 02.03. g. 19:00

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy, które odbędzie się w dniu

02.03.2023 r .o godz. 19:00

w świetlicy wiejskiej przy ul. Szkolnej 2 w Borówcu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, powitanie zaproszonych gości. W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. o 19:15

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.

3. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok 2022

4. Sprawozdanie finansowe z wydatkowania funduszu sołeckiego za rok 2022.

5. Sprawy bieżące.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie zebrania

Zebranie zwołane jest na wniosek sołtysa, zapraszam serdecznie,

Sylwia Brzoskowska – sołtyska sołectwa Borówiec Nowy

t. 735977217