Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – ul. Na Skarpie

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Na Skarpie w Borówcu, gmina Kórnik.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 778) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Na Skarpie w Borówcu, gmina Kórnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 lipca 2016 r. do 25 lipca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.

Przedmiotem projektu uchwały jest ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 lipca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 15:00 (sala USC – parter, wejście od strony parkingu).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 sierpnia 2016 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

Mapka:

rysunek na skarpie-do wyłożenia

Dokumenty dostępne pod adresem:

https://www.dropbox.com/sh/icldjr2r9dw7lb5/AADfXCJJjkEbDv1FnxNUBZ5Ua/projekt%20mpzp%20w%20Bor%C3%B3wcu%20w%20rejonie%20ul.%20Na%20Skarpie?dl=0