Aktualności Borówiec

Kórnik dla Julki

Z cyklu „Kórnik dla Julki” serdecznie zapraszamy na imprezę plenerową Borówiecka Za-dyszka – IV edycja. Tu również będzie można wesprzeć akcję i stać się częścią spoełczności kórnickiej.

To pierwsza tego typu zbiórka organizowana w naszej gminie i obejmuje wszystkie większe i mniejsze imprezy lokalne.

Zapraszamy na Borówiecką Za- dyszke 18.05.2019 godzina 11.00

Festyn dla Julki Bubacz

II Turniej badmintona

Spotkanie z dzielnicowymi – 27.05.2019 g. 17:00

W dniu 27.05.2019 r. o godzinie 17:00 w Sali Rady Miasta i Gminy Kórnik ul. Rynek 10 Zespół Dzielnicowych Komisariatu Policji w Kórniku zaprasza mieszkańców miasta i gminy na konsultacje społeczne podczas których będzie można spotkać się z Dzielnicowym każdego z pięciu rejonów, poinformować go o problemach i zagrożeniach występujących na danym rejonie, zostaną także przedstawione plany priorytetowe dla każdego z rejonów.

źródło: kornik.pl

Dyskusja publiczna dot. mpzp dla ul. Malinowej

Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji dot. planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Malinowej, która odbędzie się 08.04.2019 (poniedziałek) o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej (mała sala)

Projekt do pobrania: MPZP ul. Malinowa

Wiosenny rajd rowerowy

Zapraszamy!

Sprzątanie Borówca rozpoczęte!

Przypominamy, że do 09.04.2019 trwa wiosenne sprzątanie Borówca. Zachęcamy do publikowania zdjęć przed i po porządkowaniu w ramach akcji #trashChallenge. Każda osoba, która prześle je do nas (za pomocą mediów społecznościowych lub w wiadomości mailowej na adres: borowiecnowy.soltys@gmail.com) otrzyma EKOupominek!

Przykład idzie z góry, także poniżej zamieszczamy swoje zdjęcia.

Dbajmy o naszą planetę zaczynając od najbliższej okolicy! Zaproście sąsiadów do naszej akcji.

Uchwała, inwestycje, przedsięwzięcia

Na ostatniej sesji 27.03.2019r. podjęta została min. uchwała w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin, które nie korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku. Program będzie realizowany w latach 2019 – 2023 i obejmuje swoim zasięgiem mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik. Program osłonowy skierowany jest do dzieci i młodzieży, zagrożonych zjawiskiem niedożywienia, będących uczniami szkół podstawowych, ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych oraz dzieci przedszkolnych, będących mieszkańcami Miasta i Gminy Kórnik, których rodzice lub opiekunowie nie mają możliwości zapewnienia właściwego wyżywienia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w których dyrektor szkoły lub przedszkola stwierdzi potrzebę udzielenia pomocy w formie posiłku i dziecko wyrazi chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w ww. sposób, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa.

Zapowiedziane inwestycje:

 • Budowa oświetlenia na ulicach Pod Borem Pod Lasem w Borówcu- realizacja 25.07.2019r.
 • Modernizacja ul. Różanej w miejscowości Borówiec – realizacja 31.07.2019r.
 • Położenie warstwy asfaltu na wjeździe ul. Warzywnej i Polnej na odcinku doprowadzającym do parkingu przy kompleksie usługowym – wiosna 2019r.

Ze względu na pojawiające się w lesie dzikie wysypiska śmieci oraz ryzyko pożarowe Stowarzyszenie Zielony Peryskop w porozumieniu z Gminą oraz Nadleśnictwem podjęło się akcji w ramach której montowane zostaną szlabany na wjazdach do lasów oraz zwiększony zostanie monitoring poprzez zamontowanie kamer w wybranych miejscach.

Amatorski turniej gry w bule – 06.04.2019 g. 15:00

Zapraszamy!

Zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy – 09.04.2019 r. 19:00

Serdecznie zapraszam na

zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy

w dniu

09.04.2019 (wt.) g. 19:00

w świetlicy wiejskiej (ul. Szkolna 2 w Borówcu)

Ustala się następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności..
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje bieżące o działaniach w sołectwie.
 4. Przedstawienie propozycji ulicy do opracowania projektu oświetlenia i głosowanie.
 5. Informacje z Wydziału Planowania Przestrzennego.
 6. Przedstawienie zasad współpracy sołectw i głosowanie.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie zebrania.

Na zebranie zaproszony został Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik oraz p. Tomasz Wojciechowski – Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego.

w imieniu swoim oraz Rady Sołeckiej sołectwa Borówiec Nowy serdecznie zapraszam,

Sylwia Brzoskowska