Składowisko odpadów w miejscowości Czmoń

 

sater

W marcu 2016 roku miało miejsce uroczyste zamkniecie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Czmoń.

Kwestia składowiska stanowiła jeden z największych problemów z jakimi borykała się gmina Kórnik w ostatnich dwóch dekadach.

Historia składowiska

W roku 1993 na terenie miejscowości Czmoń uruchomiono komunalne wysypisko śmieci. Miało ono zapewnić ład i porządek, stanowić zabezpieczenie dla gminy i okolic na ok 30 lat. Ponadto miało generować dochody dla samorządu lokalnego. Spółka SATER doprowadziła jednak do sytuacji, w której zaniedbano instrukcje prowadzenia składowiska. Zaniedbania te doprowadziły do wydania w roku 2005 decyzji Wielkopolskiego Inspektora Ochrony Środowiska o wstrzymaniu eksploatacji wysypiska, którego na tamten okres- moce przerobowe i tak zostały przekroczone ( po 3 latach składowisko osiągnęło maximum mocy przerobowych). Decyzja obnażyła słabości wysypiska. Główne zarzuty oprócz przekroczenia parametrów technicznych to: brak prawidłowych rejestrów przyjmowanych odpadów, brak prowadzenia prawidłowego monitoringu składowiska, przyjmowanie odpadów niedopuszczonych do składowania. Zgodnie z aktem notarialnym z dnia 10.04.2013 gmina Kórnik stała się całkowitym udziałowcem firmy SATER co umożliwiło podjęcie działań naprawczych. Gmina przystąpiła do opracowania projektu rekultywacji składowiska i szukania zewnętrznych źródeł finansowania. Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pt:  zamkniecie i rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Czmoń, gmina Kórnik. Projekt zakładał przeprowadzenie badań zanieczyszczeń, roboty drenażowe, uszczelnienie pryzmy odpadów, zbudowanie zbiornika opadowego, instalacje elektrowni biogazowej, uformowanie bryły, nasadzenia. Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2015 roku i zapewniała 14 845 836,50 zł kwoty dotacji, stanowiącej 85% wydatków kwalifikowanych.  Prace prowadzone były w ekspresowym tempie 6 miesięcy.  Zrekultywowany obszar góry to 8 ha, a całkowity obszar projektu to 17 ha. Dzięki dotacjom zlikwidowano najbardziej palący problem ostatnich lat – zamknięto i zrekultywowano  składowisko, które stanowiło zagrożenie dla środowiska na terenach o znacznie szerszym zasięgu niż teren gminy Kórnik. Stało się one elementem krajobrazu, dobrze zorganizowanym i przyjaznym dla oka.