Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzonymi od przeszło dwóch lat pracami w Komisji Infrastruktury i Planowania Przestrzennego udało mi się zaszczepić w  gremium Rady Miasta i Gminy idee ograniczania gęstości zabudowy na terenach gminy Kórnik. Na początku br. wystąpiłam z wnioskiem wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZ) – arkusz nr 4 dla miejscowości Borówiec. Nie wszystkie zmiany mogły zostać uwzględnione, gdyż bazą do zmian w MPZ jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Na początku czerwca zostały wszczęte prace nad zmianą studium. W chwili obecnej – do dnia 24 lipca istnieje możliwość składania wniosków do studiu przez każdego mieszkańca gminy. Ze względu na fakt, iż nie jest to łatwy temat proponuję następującą treść wniosków:

Wniosek Nr 1

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 z pózn. Zm. ) wnoszę do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kórnik dotyczącego Północno – zachodniej części gminy a konkretnie dotyczących nieruchomości położonych w miejscowości Borówiec.

Zgodnie z obowiązującym przeznaczeniem w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego teren na obszarze sołectwa Borówiec Nowy przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i zagrodową.

Zmiana za którą optujemy polega na sprecyzowaniu, iż jest to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.

Celem takich zmian jest ograniczenie gęstości zabudowy, a co za tym idzie budowy zespołów mieszkalnych – osiedli mieszkaniowych w otoczeniu istniejących domów jednorodzinnych o charakterze wiejskim.

W ostatnich latach zauważyć można sporą interwencje deweloperów w zniekształcaniu harmonijnego, rezydencjonalnego krajobrazu. Zauważalna tendencja na terenie całej gminy to dzielenie działek do ok. 500 metrów i stawianie na nich małych obiektów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej o niskim standardzie. W konsekwencji na dużej początkowo działce stawiane są 4 lokale mieszkalne.

Chcemy przeciwdziałać chaotycznej i przypadkowej zabudowie i  wypełnianiu dużych działek drobnymi nieruchomościami. Kłóci się to z zamysłem pierwotnych planów niskiej intensywności zabudowy wskazanych terenów.

Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do wniosku. Chcemy aby rozwój naszej miejscowości odbywał się w sposób zrównoważony i nie był uzależniony wyłącznie od działań związanych z deweloperskim osiągnięciem jak największego zysku z metra kwadratowego powierzchni działki.

 

 Wniosek Nr 2

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 z pózn. Zm. ) wnoszę do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kórnik dotyczącego Północno – zachodniej części gminy dotyczących nieruchomości położonej w miejscowości Borówiec o wydzielenie ok. 500m działki na terenie lasu na wysokości ul. Spółdzielczej i ul. Zapomnianej przy działce nr 326 /312.1  oraz o zmianę jej funkcji na Usługi Sportowe.

W przyszłości działka mialaby zostać przeznaczona na tzw. siłownię pod chmurką/ plac zabaw o charakterze leśnym.  Sołectwo Borówiec Nowy jest w posiadaniu terenów położonych w lesie (5h po prawej stronie od rzeczki Głuszyny), które powinny zostać zamienione z nieruchomościami należącymi do Nadleśnictwa Babki położonymi pod drogami ( np. część ul Grzybobranie ) lub stanowiącymi działkę o przeznaczeniu wskazanym wyżej.  Sołectwo nie posiada w chwili obecnej żadnego gruntu wspólnego położonego w centrum naszej miejscowości z którego mogliby skorzystać mieszkańcy. Dlatego wydzielenie działki miałoby znaczenie rekreacyjne, ale również integracyjne.

Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do wniosku. Zależy nam, aby rozwój odbywał się w sposób harmonijny i przemyślany.

 

Wnioski zostały skonsultowane w Wydziale Planowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kórnik.

W chwili obecnej pod wnioskami podpisało się ok. 100 rodzin. W najbliższym czasie przewiduję rozmowy indywidualne z mieszkańcami w celu szerszego określenia kontekstu i kwestii poruszanych we wnioskach.

Kolejne wnioski opublikuję w najbliższym czasie.

Jednocześnie zachęcam do formułowania lub zgłaszania własnych wniosków.

Anna Maria Andrzejewska