Informacje z gminy

 

Na kwietniowej sesji  przyjęto do realizacji „Budżet Obywatelski Gminy Kórnik na rok 2019”. Kwota przeznaczona na rok 2019 wynosi 700.000,00 zł (słownie złotych: siedemset tysięcy 00/100).

Budżet Obywatelski obejmować będzie zadania inwestycyjno – remontowe i zadania inne, będące zadaniami własnymi gminy. Zadania podzielone zostaną na zadania „duże” i zadania „małe”. Zadania inwestycyjno – remontowe będą realizowane tylko na terenie stanowiącym własność Miasta i Gminy Kórnik, nieobciążonym prawem osób trzecich.

 Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu nie może przekroczyć:

1)   dla zadań dużych – kwoty 250.000,00 złotych brutto (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100),

2)   dla zadań małych – kwoty 20.000,00 złotych brutto (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).

 

  • Zgodnie z informacjami przekazanymi z wydziału przetargów – termin realizacji budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Kempingowej przesunięty został na wrzesień 2018r.

 

  • Komisja Bezpieczeństwa przyjęła rozwiązanie wprowadzenia STREFY RUCHU na ul. Granicznej oraz postawienia dwóch progów zwalniających.

 

  • Termin kolejnego spotkania dotyczącego ZMIANY STUDIUM w części dotyczącej PSE wstępnie został ustalony na 25 maja 2018r. szkoła w Kamionkach. Potwierdzenie terminu i uszczegółowienie wydarzenia nastąpi w przyszłym tygodniu.

 

Na marcowej sesji podjęta została uchwała w sprawie podziału Miasta i Gminy Kórnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Miejscowość Borówiec została podzielona na dwa okręgi – okręg wyborczy nr 2 w którego skład wchodzą sołectwa: Biernatki, Błażejewo, Błażejewko, Borówiec, Czmoniec, Czmoń, Czołowo, Dębiec, Konarskie, Mościenica, Prusinowo, Radzewo, Skrzynki; oraz okręg wyborczy nr 3 w którego skład wchodzą sołectwa: Borówiec Nowy, Kamionki, Koninko, Szczytniki. ( po 5 radnych na każdy okręg)

Korzystając z uprawnienia wynikającego wprost z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze Załącznik WYTYCZNE I WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PODZIAŁU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIAL NEGO NA OKRĘGI WYBORCZE pkt 13, wystąpiłam wraz z grupą mieszkańców ze skargą na uchwałę XLVI606I 2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28.03.2018r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Kórnik na okręgi wyborcze.

Naszym zdaniem dokonany podział jest niekorzystny dla  mieszkańców  sołectwa Borówiec Nowy oraz dla mieszkańców sołectw w południowej części gminy.

Uważamy, że nie ma podstaw do dzielenia 1 miejscowości na dwa okręgi wyborcze skoro mają one te same uwarunkowania historyczne i problemowe. Jest to jedna niepodzielna miejscowość, która powinna mieć wspólnego przedstawiciela reprezentującego interesy mieszkańców całej miejscowości.  Biorąc pod uwagę, iż uprawnionych do glosowania w Borówcu Nowym jest ok. 830 osób, w Szytnikach ok. 930 osób i Kamionkach ok. 2330 osób istnieje zagrożenie, że przy większej liczbie kandydatów, gdzie głosy mieszkańców zostaną rozłożone Borówiec Nowy może nie uzyskać ani jednego reprezentanta. Z tego samego względu niekorzystne jest zestawienie w jednym okręgu wyborczym małych sołectw na południu gminy, liczących po 200, 300 osób uprawnionych do głosowania z sołectwem Borówiec ( ok. 1000 osób uprawnionych do głosowania). W takiej sytuacji daleko odległe miejscowości nie będą korzystać z reprezentacji żadnego radnego.

Warto wziąć pod uwagę, iż w Borówcu osiedlona grupa mieszkańców to osoby przybyłe z miasta a mieszkańcy miejscowości takich jak Radzewo, Prusinowo, Dębiec itp. to głównie ludność rolnicza. Trudno zatem będzie o reprezentowanie wspólnych interesów.

Stoimy na stanowisku, iż duże miejscowości takie jak Kamionki i Borówiec powinny należeć do jednego okręgu wyborczego  nie tylko ze względu na wspólne problemy, ale i również ze względu na porównywalną wielkość obu miejscowości co stwarza jednakowe szanse do uzyskania podobnej liczby mandatów.

Skarga została uznana za niezasadną ze względu na fakt, iż Komisarz Wyborczy bada  naruszenie zasady terytorialności – a ta została zachowana.

Jednakże ze względu na przekonujące argumenty Komisarz Wyborczy weźmie pod uwagę roszczenia mieszkańców po 2019 roku, kiedy to nastąpi nowelizacja kodeksu wyborczego a okręgi wyborcze będą ustalane przez Komisarzy Wyborczych a nie Rady Gmin.