Deklaracja CEEB

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Podstawą prawną jest ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. poz. 2127] powołująca Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB).

Za stworzenie, wdrożenie i prowadzenie CEEB odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Deklarację można złożyć metodą tradycyjną w urzędzie lub wysłać pocztą a także online. 

1. Deklaracja A – dotyczy źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych;
2. Deklaracja B – dotyczy źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach niemieszkalnych.

Czym jest Deklaracja CEEB?

To rodzaj ankiety w której podaje się:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).

Kiedy należy złożyć deklarację do CEEB?

Od 1 lipca 2021 r. Dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy.

Uwaga: obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!