Dotacje na firmę

W styczniu 2021r. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. we współpracy z Partnerami – Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczęła realizację projekt pn. „Dotacja na Twoją firmę”, dzięki któremu aż 314 osób z całej Wielkopolski otrzyma dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz finansowe wsparcie pomostowe przez 12 pierwszych miesięcy jej prowadzenia.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na terenie województwa wielkopolskiego poprzez utworzenie 314 podmiotów gospodarczych i  41 dodatkowych miejsc pracy przez osoby pracujące, bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 30 roku życia.

KWOTA DOTACJI: 20.528,00 PLN oraz 12 miesięcy WSPARCIA POMOSTOWEGO w wysokości:

– 1 514,50 PLN netto/miesiąc  – podstawowe wsparcie pomostowe dla wszystkich 314 osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji;

– 2 152,00 PLN netto/miesiąc – dodatkowe wsparcie pomostowe w przypadku założenia działalności w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE) lub w branżach w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation).

Minimalna kwota WKŁADU WŁASNEGO wynosi 2.522,00 PLN.

Projekt skierowany jest do osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego powyżej 30. roku życia, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i jednocześnie należą do jednej z następujących grup:

  • osoby ubogie pracujące;
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu);
  • bezrobotni  mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, nie należący do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i  reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;
  • osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo  w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby spełniające jeden z  warunków (osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach);
  • imigranci oraz reemigranci;
  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.

Na etapie rekrutacji dodatkowe punkty w projekcie przydzielane są osobom należącym do grupy priorytetowej w projekcie, tj.:

–     osoby pracujące;

–     osoby bezrobotne;

–     osoby, które utworzą działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation);

–     osoby, które utworzą działalność w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE);

–     osoby, które zadeklarują stworzenie dodatkowego miejsca pracy.

Projekt realizowany jest min. przez WARP Sp. z o.o. w Poznaniu na obszarze następujących powiatów: m. Poznań, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, nowotomyski,  obornicki, pilski, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki, złotowski.

Szczegółowe informacje na stronie: http://twojafirma.warp.org.pl/

W przypadku pytań dotyczących projektu zapraszamy do kontaktu:

tel.: 61 65 06 214 lub 61 65 06 240

e-mail: twojafirma@warp.org.pl

www: twojafirma.warp.org.pl