Dyskusja publiczna dot. studium

Przypominam o dyskusji publicznej dot. projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, czyli dokumentu wyznaczającego ogólną politykę przestrzenną i zasady zagospodarowania.

Termin: 20.06.2022 r. g. 16:00

Miejsce: OSP Kórnik

W 2017/2018 roku jako mieszkańcy Borówca licznie składaliśmy wnioski do tegoż studium w zakresie cmentarza, dróg dojazdowych, drogi powiatowej, ograniczenia możliwości zabudowy bliźniaczej i szeregowej czy też konieczności wrysowania terenów zielonych. Z dokumentem studium można zapoznać się pod adresem: https://kornik.konsultacjejst.pl/konsultacje/0180efd3-3fb2-4ed7-9b3b-67e345dea4fb

Jest to również strona, za pomocą której można złożyć uwagi.

Dodatkowo na stronie: kornik.e-mapa.net klikając drzewko warstw-> zagospodarowanie przestrzenne -> projekt studium można zobaczyć projekt studium naniesiony na poszczególne działki.

Na dziś ostateczny termin składania uwag to 01.07.