Dyskusja publiczna

Przypominamy, iż w piątek dnia 07.09.2018r. o godz 17: 30 w świetlicy wiejskiej w Borówcu (mała sala) odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem opracowania zmiany MPZ strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu, obejmującego obszary obrębów: Borówiec, Szczytniki, Gądki, Koninko i Robakowo, gmina Kórnik była korekta wybranych parametrów, dotyczących zabudowy oraz wyeliminowanie błędów stylistycznych, które pojawiły się w tekście planu uchwalonego w roku 2014 (uchwała nr L/551/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25.06.2014r.).

W obecnie wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu skorygowane zostały wspomniane wyżej elementy, a także inne zagadnienia, o zmianę których zawnioskowały osoby prywatne i instytucje na etapie zbierania wniosków. Dodatkowo na etapie opiniowania i uzgadniania zmiany planu wpłynęły również uwagi do projektu, które zostały w nim uwzględnione. Przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązania mają jedynie korygujący i naprawczy charakter i nie wpływają w sposób istotny na zagospodarowanie obszaru.

Najważniejsze zmiany w projekcie to:

  • umniejszenie granicy obszaru objętego zmianą o powstały w międzyczasie plan miejscowy w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w  miejscowości Gądki, gmina Kórnik;
  • uczytelnienie formy zapisu uchwały planu (odejście od formy tabelarycznej);
  • dostosowanie graficzne rysunków zmiany planu do nowych podkładów mapowych;
  • dodanie oznaczenia – pas techniczny sieci specjalnego znaczenia na rysunku nr 1 i 3;
  • poszerzenie ulicy Poznańskiej w Borówcu i zwiększenie odległości linii zabudowy od tej ulicy z 6 do 8 m;
  • wprowadzenie na rysunku drogi wewnętrznej 43 KDW w Borówcu (zgodnie z istniejącym podziałem geodezyjnym);
  • korekta (powiększenie) terenu 2K w Borówcu;
  • korekta linii zabudowy (powiększenie) na terenie 31 MN w Borówcu;
  • korekta ustaleń dla terenu 4P na rysunku nr 4 (rozwiązania dojazdów).