Europejski Zielony Ład a ścieżki rowerowe

Przyszłość Europy zależy od stanu naszej planety. Unia Europejska zobowiązała się osiągnąć do 2050 r. neutralność klimatyczną.  W ramach Europejskiego prawa o klimacie Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie prawnie wiążącego celu polegającego na osiągnięciu do 2050 r. zerowej emisji gazów cieplarnianych netto.  Oznacza to, że do połowy wieku unijna gospodarka ma emitować tylko tyle gazów cieplarnianych, ile jest w stanie pochłonąć (na przykład przez lasy lub technologię przechwytywania emisji CO2).

Zielony Ład to PRIORYTET nadchodzącej perspektywy finansowej a jednocześnie nowo proponowana unijna strategia wzrostu, która ma stworzyć bardziej odporną, zieloną i cyfrową Europę.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku oznaczałoby odejście od paliw kopalnych przy produkcji energii elektrycznej na rzecz odnawialnych źródeł energii, mniej emisyjnego gazu czy wodoru. W ramach zielonego ładu realizowane będą min: Strategia Od pola do stołu wspierająca rolników, którzy zapewniają Europejczykom przystępną cenowo, pożywną, bezpieczną i zrównoważoną żywność;  Strategia na rzecz różnorodności biologicznej 2030 oraz Strategia leśna.

W lipcu br. uzgodniony został unijny Plan Odbudowy oraz Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2021–2027. Kwota 1,8 bln euro trafi na doraźną pomoc państwom członkowskim w kryzysie i zapobiegnięcie recesji, nastapi wzmocnienie potencjału Europy w obszarze ochrony zdrowia, transformacji cyfrowej i zapewnienie realizacji Zielonego Ładu. Na tę sumę składa się nowa siedmiolatka ( 2021–2027 ) w wysokości prawie 1,1 bln euro oraz dodatkowe 750 mld euro w ramach powołanego Funduszu Odbudowy. Fundusz Odbudowy jest instrumentem, który będzie realizowany poprzez Krajowe Plany na rzecz odbudowy. Polsce przyznano w ramach Funduszu – 57 mln euro. W chwili obecnej trwają przygotowania jego meritum w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, polegające na zbieraniu propozycji inwestycyjnych z poszczególnych regionów.

Władze Samorządu Województwa Wielkopolskiego skierowały propozycje realizacji 17 zadań na łączną kwotę prawie 6,5 mld zł. Wśród największych projektów są m.in.: rewitalizacja śródmieścia miasta Poznania ze szczególnym uwzględnieniem budowy Centrum Muzyki, poprawa mobilności przestrzennej mieszkańców Wielkopolski w publicznym transporcie zbiorowym poprzez zakup nowego taboru kolejowego, budowa Zbiornika Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie oraz zasługujący na uwagę – Program rozwoju ścieżek rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich – opiewający na kwotę 300 000 00,00 zł.

Dzięki Fudnuszowi Odbudowy oraz w ramach WRPO na lata 2021-2027 gmina Kórnik będzie mogła zrealizować wiele przedsięwzięć, które już zostały zaplanowane do realizacji – wśród nich min. ścieżki rowerowe:

  • Kamionki ul. Spacerowa (715,00 m)- realizacja do 2022r.
  • Węzeł Gądki (3.800,00 m)- realizacja do 2024r.
  • Od węzła Koninko do Żerniki ul. Stachowska (812,40 m)- realizacja do 2021r.
  • Robakowo ul. Szkolna (1.500,00 m) – projekt zintegrowany
  • DW 431 od granicy z gminą Mosina do os. Świerkowego w Mościenicy (1.500,00 m) – projekt zintegrowany
  • Droga powiatowa 2472P od granicy z gminą Mosina  wzdłuż ul. Św. Mikołaja do istniejącego chodnika w Radzewie (1.500,00 m) – projekt zintegrowany
  • Droga powiatowa 2477P Gądki – Szczodrzykowo (1.600,00 m)- realizacja do 2021r.

Łącznie zaplanowano realizację  13.927,40 m ścieżek

Do chwili obecnej zrealizowano przedsięwzięcia, których efektem jest 21,114,5 m ścieżek rowerowych. Docelowo wszystkie ścieżki rowerowe w obrębie gminy mają tworzyć sieć Kórnickiego Pierścienia Rowerowego.

Kwestie ścieżek rowerowych są tematem obrad Rady Miasta i Gminy Kórnik w ramach Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej. Dodatkowo we wrześniu br. zostanie powołany przez burmistrza zespół do spraw rowerowych, którego zadaniem będzie wypracowanie koncepcji układu ścieżek rowerowych oraz zakreślenie harmonogramu ich realizacji.

CZAS NA DWA KÓŁKA 😉

Nowa strona 1