Fundusz sołecki 2022 – Borówiec Nowy

Zapraszam do składania propozycji przedsięwzięć do realizacji z funduszu sołeckiego sołectwa Borówiec Nowy na rok 2022. Oprócz corocznych wydatków (dzień dziecka, mikołajki, biesiada, wykaszanie poboczy etc.) możemy zrealizować też Państwa pomysł.

Pamiętajmy, że taka propozycja zadania powinna zawierać rodzaj przedsięwzięcia, uzasadnienie i oszacowanie kosztów oraz podpisy min. 15 pełnoletnich mieszkańców Borówca (nie możemy realizować przedsięwzięć, których nie pokryjemy w całości z funduszu sołeckiego, zatem budowa drogi nie może zostać zrealizowana z FS). Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są: zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wnioski można przesyłać na adres borowiecnowy.soltys[at]gmail.com do dnia 23.08.2021 r.

Sylwia Brzoskowska