Fundusze Unijne na lata 2021-2027

Powoli dobiega końca europejska perspektywa finansowa 2014 – 2020 okres, w którym Polska pozyskała ok. 83, 9 mld euro, w tym Wielkopolska ok. 2, 45 mld euro. W nowej perspektywie alokacja dla Polski będzie wynosiła ok. 64 mld euro. Kwota dla Wielkopolski nie została jeszcze ustalona. Wydaje się jednak, iż może oscylować na poziomie 25% mniej niż w ubiegłej perspektywie.

W chwili obecnej trwają prace nad koncepcjami programów operacyjnych na bazie, których rozlokowane zostaną środki przeznaczone na dofinansowanie. Ponadto przygotowywana jest Umowa Partnerstwa stanowiąca kontrakt między Polską a Komisją Europejską potwierdzająca min. wysokość przekazywanej kwoty, cele tematyczne, warunki efektywnego korzystania z funduszy. Stanowi ona swoistego rodzaju strategię wykorzystania środków polityki spójności.

Cele polityki, wokół której będą alokowane środki:

Cel 1. Bardziej Inteligentna Europa – Smarter Europe (alokacja środków wyniesie min. 40 % całkowitej kwoty środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w skrócie EFRR w Regionalnym Programie Operacyjnym w skrócie RPO). Tu dofinansowywane będą min. „Przemysł 4.0”, badania, rozwój i innowacje tzw. B+R+I, priorytetyzacja Inteligentnych Specjalizacji, rozwój mechanizmów dyfuzji wiedzy w gospodarce.

Cel 2. Bardziej przyjazna dla środowiska bezemisyjna Europa – a Greener, carbon free Europe (alokacja środków wyniesie min. 30% całkowitej kwoty środków EFRR w RPO). W ramach celu dotowane będą min. przystosowanie systemu gospodarczego do zmian klimatu i środowiska naturalnego, segregacja odpadów i przechodzenie do gospodarki w obiegu zamkniętym tzw. GOZ, wzmacnianie ochrony bioróżnorodności, poprawa efektywności energetycznej, rozwój OZE, transport zeroemisyjny, magazynowanie energii, zachowanie i przywracanie siedlisk przyrodniczych.

Cel 3. Lepiej połączona Europa -a more Connected Europe. W ramach celu dotowane będą min. wsparcie rozwoju infrastruktury transportowej, transport komodalny, infrastruktura cyfrowa.

Cel 4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym -a more Social Europe. W ramach celu dotowane będą min. włączenie społeczne osób wykluczonych z rynku pracy, ochrona zdrowia, internacjonalizacja studiów wyższych, rozwój kierunków kształcenia w obszarze STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Cel 5. Europa bliżej obywateli -a Europe closer to citizens. W ramach celu dotowane będą min. zapobieganie niekontrolowanemu rozlewaniu miast -urban sprawl (zjawisku, które negatywnie wpływa na budżety gmin, dla których skala kosztów ponoszonych dla zapewnienia infrastruktury technicznej i społecznej dla terenów nowej urbanizacji znacznie przewyższa możliwości budżetowe) oraz Nature -based solutions.

Z harmonogramu pracy ministerialnych i regionalnych wynika, iż akceptacja projektu Umowy Partnerstwa przez Radę Ministrów nastąpi w lutym 2021 a negocjacje z Komisją Europejską dotyczące poszczególnych kwestiami datuje się na przełom czerwca/lipca 2021 roku. W tym czasie będą opracowywane krajowe i regionalne programy operacyjne.

Pierwsze konkursy w ramach nowej perspektywy będą przeprowadzane prawdopodobnie na przełomie 2021/2022.

Bardzo obiecujący jest poziom dofinansowania dla beneficjentów w Wielkopolsce, gdyż wynosić on będzie 70%. (Wielkopolska wyszła z kręgu województw tzw. „słabiej rozwiniętych”- korzystających z dofinansowania na poziomie 85% i została zakwalifikowana, jako region przejściowy, gdzie standardowo dofinansowanie wynosi 60%).

Nową inicjatywą Unii Europejskiej jest Krajowy Plan Odbudowy tzw. KPO powołany w celu walki ze skutkami kryzysu gospodarczego. Dodatkowo z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji Polska może liczyć na 3,5 mld euro.