Informacje dla właścicieli zwierząt domowych

psy2

W związku z przeprowadzanymi kontrolami przez Straż Miejską uprzejmie przypominam o obowiązujących na terenie gminy regulacjach prawnych związanych posiadaniem zwierząt domowych. Podstawą jest  UCHWAŁA NR XVI / 182 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kórnik. Rozdział 6.

  1. 1. Osoby posiadające zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
  2. Do obowiązków właścicieli posiadających zwierzęta domowe należy:

1) w odniesieniu do psów:

  1. a) systematyczne poddawanie psa w wieku ponad 2 miesięcy szczepieniu przeciw wściekliźnie raz w ciągu roku kalendarzowego, zgodnie z terminami wyznaczonymi przez lekarza weterynarii szczepiącego dane zwierzę;
  2. b) wyprowadzania psa na smyczy, a psa ras uznanych za agresywne lub zachowującego się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu, Id: 4EFAA783-CE1B-4AED-B31C-C4D8B8E19FE9. Podpisany Strona 11
  3. c) nie pozostawianie psa bez dozoru;
  4. d) utrzymywanie kojców i ogrodzeń, w których przebywają psy w stanie uniemożliwiającym wydostanie się ich na zewnątrz;
  5. e) zwolnienie psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem, wyposażona w domofon lub dzwonek elektryczny przy wejściu na nieruchomość;
  6. f) zwolnienie psów z uwięzi na terenach publicznych może się odbywać wyłącznie na terenach do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, z wyłączeniem psów ras uznanych za agresywne.

2) w odniesieniu do pozostałych zwierząt domowych:

  1. a) zapewnienie stałego i skutecznego dozoru;

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. Nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w specjalnych koszach wystawionych w miejscach publicznych lub pojemnikach do odpadów zmieszanych. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych z psem przewodnikiem.