INFORMACJE Z NADLEŚNICTWA

We wtorek 13 marca odbyło się zorganizowane przez Zielony Peryskop spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa. Zaproszeni goście przybliżyli najważniejsze zasady gospodarowania zasobami leśnymi a także przedstawili plany najbliższych działań.
Zgodnie z przekazanymi informacjami ilość lasu na terenie naszego nadleśnictwa zwiększa się cały czas pod względem masy i obszaru. Głównym problemem jest zapewnienie ciągłości szlaków migracji zwierzyny. Istniejący przed laty ciąg ekologiczny został poprzecinany zabudową, szlaki poprzecinały drogi i płoty. Jeszcze w 1986r. na naszym terenie żyło 12 łosi. Niedopilnowanie ciągów ekologicznych spowodowało śmierć kilku z tych zwierząt. Aktualnie w okolicy żyją 3 łosie.
Zwiększająca się gęstość zaludnienia i intensywność zabudowy stanowi wyzwanie planistyczne dla gminy w kwestii zapewnienia bezpiecznych dla zwierząt szlaków migracji. Niedopatrzenia w tym zakresie mogą spowodować zarówno szkody dla środowiska, jak i zagrożenie w ruchu drogowym. Koniecznym jest uwzględnienie tych zagadnień w tworzonych miejscowych planach zagospodarowania. Zmiany zagospodarowania spowodowały nieodwracalne zmiany w przyrodzie. Po wybudowaniu oczyszczalni w ciągu jednego sezonu zaniknęło jezioro Borówieckie.
Gospodarka leśna prowadzona jest na podstawie „Planu urządzenia lasu”, który sporządzany jest na okres 10 lat i stanowi dla Nadleśnictwa wiążącą podstawę wszelkich prowadzonych działań. Przedstawiciele Nadleśnictwa przedstawili przykładowe Plany, w tym obowiązujący Plan dotyczący naszego obszaru (Nadleśnictwo Babki). Przewidziana planem ilość wycinki nie może zostać zwiększona. Nie wolno również przekroczyć określonego wieku drzew do wycinki. Tak zwany „wiek rębny” wynosi około 100 lat, w zależności od gatunku drzew (dla sosny jest to 80 lat, ale już dla buka – 140). Wycinane są również drzewa suche i zagrażające bezpieczeństwu. Stwierdzone przypadki zagrożenia bezpieczeństwa związane ze stanem drzew należy zgłaszać do leśniczego, Przemysław Hipś tel. 784-068-372 lub mailowo przemyslaw.hips@poznan.lasy.gov.pl . Zagrożenia można zgłaszać niezależnie od tego czy jest to las państwowy czy prywatny. Po przyjęciu zgłoszenia lasy zlecą wykonawcy podjęcie odpowiednich działań.
Aktualnie na obszarze naszych miejscowości (Kamionki, Daszewice, Borówiec, Szczytniki) prowadzone są w kilku miejscach planowe wycinki, wynikające bezpośrednio z obowiązującego Planu urządzenia lasu. W kilku miejscach jest to tzw. „trzebienie”, w kilku zręb całkowity. Miejscem planowego zrębu całkowitego jest teren przy drodze Koninko-Borówiec, które wzbudziło ostatnio spore zaniepokojenie mieszkańców. Obszar wyrębu w tym i innych miejscach zostanie w całości obsadzony nowym lasem. Ważne jest, że miejsca w których jest las nadal pozostanie lasem, żadna z prowadzonych wycinek nie jest związana ze zmianą przeznaczenia terenu, byłoby to niezgodne z obowiązującymi przepisami.
Podczas wycinki, ze względu na ochronę ptaków w dziuplach, drzewa dziuplaste są pozostawiane jeśli nie zagrażają bezpieczeństwu.
Rodzaj dokonywanych nasadzeń zależy od żyzności gleby. Sosna jest sadzona w miejscach gdzie inne gatunki nie znajdą odpowiednich warunków do rozwoju. Większość lasów na naszym terenie to lasy sosnowe, jednak w okolicy obserwatorium astronomicznego w Borówcu posiadamy leśną perełkę – unikatowy las modrzewiowy. Rosnące tu na obszarze 28 hektarów modrzewie mają 179 lat wykorzystywane są do produkcji nasion, które pozyskuje się bez wyrębu cennych drzew – szyszki zbierają alpiniści.
2018 rok to ostatni rok aktualnego Planu urządzenia lasu. Trwa przygotowanie planu obejmującego kolejne dziesięciolecie. W tym roku zaczną się konsultacje społeczne dotyczące nowego Planu. Zostaniemy o tym fakcie powiadomieni.
Nadleśnictwo zainteresowane jest zalesianiem kolejnych obszarów. W przypadku przeznaczenia terenów w planie miejscowym pod las, istnieje możliwość przejęcia tych terenów przez Nadleśnictwo. W przypadku potrzeby innego zagospodarowania terenów należących do Lasów Państwowych istnieje możliwość zamiany gruntów. Przykładowo w związku z potrzebą budowy kościoła w Borówcu zamieniono 2,5 hektara gruntów w Borówcu na 0,3 hektara w Poznaniu.
W pobliżu obszarów leśnych dopuszczalna jest zabudowa w odległości 12m od granicy lasu.
Na południe od Borówca (pomiędzy Borówcem a Mościenicą) las przecina pas terenu będącego własnością Zarządu Dróg Powiatowych. Z uzyskanych na spotkaniu informacji wynika, że w najbliższym czasie nie ma planów inwestycyjnych związanych z budową drogi w tym miejscu, teren pozostaje wydzielony w związku z planowaną budową magistrali wodociągowej w tym miejscu.
Warto wiedzieć, że w przypadku dróg należących do Lasów Państwowych obowiązuje zakaz ruchu pojazdów. Taka sytuacja dotyczy przykładowo 2 fragmentów w linii ul. Spółdzielczej. Nadleśnictwo nie ustawia tam szlabanów, nie chcąc utrudniać funkcjonowania mieszkańcom.
Pytania o stan posiadania można kierować do pani Katarzyny Gomułkiewicz Nadleśnictwo Babki.
Aktualny Plan Urządzenia Lasu:
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_babki/plan_urzadzania_lasu/czesc_opisowa
Decyzja zatwierdzająca
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_babki/plan_urzadzania_lasu/decyzja_ministra