Lokalny Program Rewitalizacji – ankieta

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zwraca się z prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym, którego zadaniem jest rozpoznanie problemów występujących na wskazanych obszarach, analiza przyczyn ich występowania oraz dyskusja nad możliwymi sposobami przeciwdziałania tym problemom. Poniżej znajduje się formularz ankiety, który wypełniony można wysłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto formularz dostępny będzie w wersji elektronicznej na stronie Urzędu (www.kornik.pl) oraz na portalach społecznościowych Gminy.

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone na podstawie programu rewitalizacji. Jej nadrzędnym celem jest rozwiązywanie problemów społecznych. Podstawą ubiegania się o fundusze europejskie na przedsięwzięcia rewitalizacyjne jest program rewitalizacji pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski.

Ankieta online Link : https://www2.kornik.pl/miasto/Lokalny_Program_Rewitalizacji___informacje_/