Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej- czyli min. węzeł przesiadkowy dla mieszkańców Borówca !

 

Na prośbę mieszkańców – jeszcze raz słów kilka o „Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”.

Jest to projekt, którego celem będzie stworzenie systemu osobowych połączeń kolejowych na obszarze Aglomeracji Poznania.

Głównym założeniem projektu jest, aby transport kolejowy docierał do miast położonych do 50 km przy dziewięciu liniach kolejowych promieniście przecinających Poznań.

Działania mają doprowadzić do usprawnienia komunikacji publicznej na terenie objętym projektem poprzez zapewnienie połączeń z częstotliwością co 30 minut w godzinach szczytu, pomiędzy gminami będącymi partnerami projektu a stacją Poznań Główny. Wraz z uruchamianiem połączeń  na poszczególnych liniach, gminy będą organizować zsynchronizowany dowóz pasażerów do węzłów przesiadkowych.

Liderem Projektu jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Podstawowym celem projektu jest zrealizowanie czterech podstawowych działań, na które składają się:

– opracowanie koncepcji zintegrowanego transportu publicznego w oparciu o linie Poznańskiego Węzła Kolejowego, z wydzieleniem kolejowego ruchu metropolitalnego,

– opracowanie koncepcji budowy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych

– opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z koncepcjami modernizacji układów drogowych na wskazanych przez gminy

– sporządzenie inwentaryzacji istniejących obiektów stacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem obiektów objętych ochroną konserwatorską

Koszt projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej wyniósł 1 907 609,00 zł.

W drugiej połowie 2014 roku przeprowadzane zostały konsultacje społeczne w każdej gminie zmierzające do zbadania zapotrzebowania na węzły przesiadkowe w formie tzn. Park and Ride. Na kórnickim spotkaniu wniosłam propozycje utworzenia węzła przesiadkowego w miejscowości Gądki, która miałaby służyć mieszkańcom Borówca, Gadek, Robakowa oraz Dachowy. Z biegiem czasu koncepcja została odrzucona a na jej miejsce wysunięto koncepcje Koninka jako nowego punktu przesiadkowego. Prace nad nową koncepcja trwały przeszło rok – podjęto rozmowy w celu wykupu gruntów, przekształcano plany zagospodarowania  ….aż ostatecznie podjęto zwrotną decyzję o zlokalizowaniu inwestycji w Gądkach. Cieszy mnie fakt, iż wzięto pod uwagę moją propozycję, z drugiej strony żal, iż nie dojdzie do skutku kompleksowy projekt w Koninku.  Pozytywne jest również to, iż nie zaniechane zostaną inwestycje infrastrukturalne takie jak budowa wiaduktu w Koninku wzdłuż drogi powiatowej oraz rondo przy ul. Telewizyjnej.

Jak będą wyglądały węzły przesiadkowe ?

Główne założenia :

W obszarze węzła muszą występować co najmniej dwie różne linie transportu publicznego lub jedna linia transportu publicznego powiązana ze zmianą środka transportu z indywidualnego na zbiorowy.

Zintegrowany węzeł przesiadkowy będzie zatem miejscem umożliwiającym  dogodną zmianę formy transportu z indywidualnego (pieszego, rowerowego, samochodowego) na zbiorowy (autobusowy, kolejowy, tramwajowy, wodny itp.) lub miejscem umożliwiającym wzajemną integrację różnych środków transportu zbiorowego.

Pod koniec 2015 roku rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej wspólnych elementów małej architektury oraz systemów informacji wizualnej na terenie zintegrowanych węzłów przesiadkowych. W konkursie złożono 7 prac. Pierwszą nagrodę w konkursie przyznano pracowni projektowej Melon.group, która przedstawiła autorską wizję m.in. wiat rowerowych, toalet oraz elementów małej architektury takich, jak ławki, stojaki na rowery, zegary, tablice informacyjne i kierujące, pojemniki na zieleń i odpady, elementy monitoringu i oświetlenia itd.

Realizacja węzłów przesiadkowych odbywać się będzie w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ) stanowiących formę współpracy samorządów i będzie współfinansowana z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego  (Poziom dofinansowania maksymalnie do 85% ).

Kwota ogólna przewidziana  na realizacje to 108 mln euro.

Typy wsparcia w ramach projektu P1:

– dojścia i drogi dojazdowe, dojazdowe trasy rowerowe,

– inna infrastruktura drogowa służąca wyłącznie obsłudze ZWP,

– tunele i wiadukty,

-elementy infrastruktury drogowej umożliwiających wprowadzenie          zakup autobusów niskoemisyjnych,

– zaplecza techniczne do obsługi autobusów,

– towarzyszące usługi transportowe,

– działania informacyjno-promocyjnych zachęcających do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności miejskiej.

Wnioski składają poszczególne gminy. Projekt  MIASTA I GMINA KÓRNIK -wartość ogółem 4 913 132 zł, wnioskowana wartość dofinansowania  4 176 162 zł.

 

W niedługiej przyszłości spodziewać się zatem możemy modernizacji istniejącego węzła w Gądkach, infrastruktury Park & Ride oraz przystanków autobusowych z niskoemisyjnymi autobusami świadczących darmowe usługi dowozowe … brzmi jak bajka!

Ze względu na fakt, iż finansowanie odbywać się będzie ze środków unijnych możemy mieć pewność, iż nie będzie to bardzo daleka przyszłość. Z pewnością szybciej doczekamy się nowej infrastruktury niż miało to miejsce z parkingiem dla samochodów przy S11 któremu patronowałam przez przeszło rok.