Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej- czyli min. węzeł przesiadkowy dla mieszkańców Borówca !

priorytetów dla transportu zbiorowego,

-systemy zarządzania i organizacji ruchu,

-parkingi typu P&R, B&R, K&R,Utworzony w 2013 r. „Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” to projekt, którego celem jest stworzenie systemu osobowych połączeń kolejowych na obszarze Aglomeracji Poznania.

Głównym założeniem projektu jest, aby transport kolejowy docierał do miast położonych do 50 km przy dziewięciu liniach kolejowych promieniście przecinających Poznań.

Działania mają doprowadzić do usprawnienia komunikacji publicznej na terenie objętym projektem poprzez zapewnienie połączeń z częstotliwością co 30 minut w godzinach szczytu, pomiędzy gminami będącymi partnerami projektu a stacją Poznań Główny. Wraz z uruchamianiem połączeń PKM na poszczególnych liniach gminy będą organizować zsynchronizowany dowóz pasażerów do węzłów przesiadkowych.

Podstawowym celem projektu jest zrealizowanie czterech podstawowych działań, na które składają się:

– opracowanie koncepcji zintegrowanego transportu publicznego w oparciu o linie Poznańskiego Węzła Kolejowego, z wydzieleniem kolejowego ruchu metropolitalnego,

– opracowanie koncepcji budowy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych

– opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z koncepcjami modernizacji układów drogowych na wskazanych przez gminy

– sporządzenie inwentaryzacji istniejących obiektów stacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem obiektów objętych ochroną konserwatorską

 

Realizacja węzłów przesiadkowych odbywać się będzie w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ) stanowiących formę współpracy samorządów i będzie współfinansowana z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego  (Poziom dofinansowania maksymalnie do 85% ).

 

Wnioski składają poszczególne gminy. Projekt  MIASTA I GMINA KÓRNIK pt: „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego” jest w  trakcie oceny merytorycznej.