Nabór wniosków na dofinansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

2 stycznia 2023 rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródła ciepła.

Dotacje celowe w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Rada Miasta i Gminy Kórnik dnia 25 listopada 2020 roku podjęła uchwałę nr XXVI/353/2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Woj. Wlkp. 2020 poz. 9523).

Dotowane inwestycje:

 1. Modernizacja systemu grzewczego związanego z likwidacją, rozumianą jako trwałe odłączenie od systemu grzewczego, źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań jakościowych i jego zastąpieniu, jednym z niżej wymienionych źródeł ciepła (pobierz wniosek):
 • kocioł gazowy,
 • kocioł elektryczny lub urządzenie elektryczne będące bezpośrednim źródłem energii cieplnej,
 • kocioł olejowy,
 • pompa ciepła,
 • kocioł na paliwo stałe spełniający wymagania jakościowe szczegółowo określone w § 4 powyższej uchwały.
 1. Montaż w systemie grzewczym źródła wykorzystującego energię odnawialną np. kolektor słoneczny, pompa ciepła (pobierz wniosek);
 2. Montaż mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.) (pobierz wniosek);
 3. Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków (pobierz wniosek);
 4. Wykonanie systemu podziemnego lub naziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie (pobierz wniosek).

Wysokość dotacji:

Wysokość dopłat zależy od rodzaju inwestycji i wynosi:

 1. 50% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 6 000,00 zł brutto, w przypadku inwestycji związanych ze zmianą źródła ogrzewania,
 2. 50% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 3 000,00 zł brutto w przypadku montażu w systemie grzewczym źródła wykorzystującego energię odnawialną np. pompę ciepła,
 3. 30% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 2 000,00 zł brutto, w przypadku montażu mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej,
 4. 50% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 1 000 zł brutto, w przypadku wykonania systemu podziemnego lub naziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie,
 5. 30% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 2 000,00 zł brutto, w przypadku montażu przydomowej oczyszczalni ścieków.

Termin składania wniosków:

Wnioski można składać od dnia 2 stycznia 2023 roku w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach pracy urzędu, korespondencyjnie na adres UMiG Kórnik ul. Plac Niepodległości 1 62-035 Kórnik lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawcza ePUAP. Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do Kancelarii. Wnioski dostarczone do Urzędu przed lub po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie. O przyznaniu dotacji decyduje kolejność złożenia wniosku.

Przygotowanie wniosku:

Przed złożeniem wniosku, konieczne jest zapoznanie się z informacjami zawartymi w Uchwale nr XXVI/353/2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowania kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Do wniosku dołączyć należy:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością,
 • zgodę współwłaściciela/współwłaścicieli na wykonanie inwestycji,
 • kopię zgłoszenia zamiaru budowy lub kopię pozwolenia na budowę wraz z dokumentacją techniczną (w przypadku montażu przydomowej oczyszczalni ścieków).

Termin składania wniosków mija 30 czerwca 2023 roku.

Przyznanie dotacji:

Dotacja przyznawana jest według kolejności wpływu wniosków. Po złożeniu wniosku, Urząd Miasta zawiadomi wnioskodawców, którym została przyznana dotacja, o terminie i miejscu zgłoszenia się w celu podpisania umowy. Niestawienie się wnioskodawcy w terminie wyznaczonym na podpisanie umowy, będzie uznane za rezygnację wnioskodawcy z zawarcia umowy otrzymania dotacji.

Wypłata dotacji:

Dotacja udzielana będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji. Wypłata przyznanej kwoty dotacji może nastąpić dopiero po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów. Dotacja dotyczy inwestycji na terenie Miasta i Gminy Kórnik. Dotacja nie jest udzielana na koszty prac zrealizowanych przed dniem podpisania umowy o udzielenie dotacji.

Kosztami objętymi dotacją są:

 • koszty nabycia i montażu urządzeń oraz osprzętu instalacji wewnętrznej niezbędnych do realizacji inwestycji,
 • koszty nabycia i montażu wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u., a w przypadku, kiedy budynek lub lokal mieszkalny ogrzewany był przy wykorzystaniu pieców kaflowych również koszty nabycia i montażu grzejników,
 • koszty nabycia i montażu wkładu kominowego, w przypadku modernizacji systemu odprowadzania spalin, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania,

Link do aktów prawnych dotyczących kórnickiego programu udzielania dotacji: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/9523/

źródło: kornik.pl