Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatnej pomoc prawnej udziela Ośrodek Pomocy Społecznej
(ul. Poznańska 34A, 62-035 Kórnik) w dni      

Poniedziałek – piątek: w  godz. od 11:30 do 15:30 

Osobami udzielającymi pomocy są adwokaci lub radcy prawni, a  w  szczególnie uzasadnionych przypadkach działający z ich upoważnienia aplikanci adwokatcy lub radcowscy.

Podmioty, które mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
 • kombatanci
 • weterani
 • osoby, które nie ukończyły 26 lat
 • osoby, które ukończyły 65 lat
 • osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty
 • kobiety w ciąży

Zakres pomocy:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

https://www2.kornik.pl/miasto/aktualnosci/Nieodplatna_pomoc_prawna_w_Korniku/