Niepokoja Cię rosnace koszty śmieci w Polsce – podpisz petycję

Szanowni Państwo,

dwa tygodnie temu jedenastu Radnych Miasta i Gminy Kórnik uchwaliło opłatę za odbiór odpadów w wysokości 35 zł. Decyzja nie była łatwa, gdyż z jednej strony wiązała się narażeniem na krytykę społeczną z drugiej wiązała się z odpowiedzialnym planowaniem i zabezpieczaniem interesów tych samych mieszkańców (odbiorem odpadów od stycznia 2021).

Ilość telefonów, które od Państwa odebrałam i godziny spędzone na opisywaniu systemu spowodowały, że zdecydowałam się napisać apel do Parlamentu Polskiego o zmianę przepisów dotyczących gospodarki odpadami. W przygotowaniu dokumentu uczestniczył również radny Jerzy Walczyk.

Kwestia odpadów ma wiele wątków i dlatego rozwiązania muszą być wielopłaszczyznowe. Temat ten będzie przedmiotem kolejnych posiedzeń Komisji, tymczasem teraz chcemy zachęcić Państwa do składania podpisów, abyśmy mogli wraz z mieszkańcami innych gmin skierować sprawę odpadów na ścieżkę legislacyjną.

Zapraszam do składania podpisów, gdyż jest to NASZA wspólna sprawa.

tekst : Petycji

Apel

 do Marszałka Sejmu RP Elżbiety Witek, Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego oraz Premiera RP Mateusza Morawieckiego

     Ustawą z dnia 13.09.1996r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1439) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzony został obowiązek segregacji odpadów na pięć frakcji. System jest bardzo kosztowny, gdyż na przestrzeni roku spowodował wzrost kosztów gospodarki odpadami o ok. 20 procent. U jego podstaw leży słuszne założenie, że podział surowców w trakcie segregacji odpadowej pozwoli na ich późniejsze zagospodarowanie, czyli recykling. Tymczasem w rzeczywistości Gminy nie zarabiają na odpadach, a coraz wyższe koszty ich zagospodarowania ponoszą mieszkańcy. Brak recyklerów, czyli podmiotów, którzy skłonni byliby kupować segregowane odpady zaburza funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.

         W ostatnim czasie z gmin w Polsce spływają informacje o drastycznych podwyżkach opłat za wywóz nieczystości. Przedsiębiorstwa gospodarki odpadami zgłaszają wzrost ilość wytwarzanych odpadów o 40 procent w ostatnich trzech latach.

     Biorąc za przykład uregulowania prawne państw zachodnich np.: Austrii, Niemiec lub Czech wskazujemy, że opłaty użytkowników powinny ograniczać się wyłącznie do odbioru śmieci zmieszanych i bio, natomiast odbiór odpadów segregowanych powinien być pokrywany z dopłat producentów.

      We wspomnianych regulacjach wprowadzono obowiązkowy system dopłat do recyklingu do każdej tony odpadów, np.: w Austrii dopłata do tony odpadów segregowanych wynosi ok. 600 euro. W Polsce natomiast wkład finansowy producentów to ok. 3,5 euro. W konsekwencji użytkownicy zachodni płacą za odbiór odpadów mniej niż w Polsce. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie obciąża producentów opłatami za utylizację wprowadzonych na rynek opakowań.

Wnosimy o wprowadzenie zasady „zanieczyszczający płaci”. Uważamy, że ten który wprowadza kłopotliwe opakowanie na rynek powinien ponosić podwójne opłaty ze względu na konieczność dalszej kosztownej segregacji.

Dodatkowo wnosimy o zmiany w niekorzystnych dla obywateli przepisach dotyczących stawek preferencyjnych dla nieruchomości niezamieszkałych – stawek na minimalnym, wysoce nieopłacalnym poziomie. Gmina, która podejmie decyzję o włączeniu podmiotów biznesowych do systemu odbioru odpadów naraża się na konieczność podwyższenia opłat.

W wymienionych okolicznościach domagamy się od Państwa podjęcia natychmiastowych, skutecznych i odpowiedzialnych decyzji. Po pierwsze, apelujemy o niezwłoczną zmianę i wprowadzenie w życie przepisów prawnych likwidujących preferencyjne stawki dla nieruchomości niezamieszkałych. Uważamy, że wyłącznie zmiana ustawowa a nie zmiana gminnych systemów odbioru odpadów wykluczających poszczególne podmioty jest rozwiązaniem. Wykluczenie podmiotów biznesowych do którego zmuszane są gminy jest działaniem antyśrodowiskowym, działaniem na rzecz zwiększenia smogu i utraty przez samorządy kontroli nad strumieniem odpadów na własnym terenie.

Problemem wymagającym rozwiązania jest wzrost opłat bezpośrednio związany ze wzrostem cen proponowanych przez firmy uczestniczące w przetargach publicznych. Wielokrotnie firmy trudniące się odbiorem odpadów zamiast konkurować między sobą, tworzą konsorcja i dyktują wygórowane warunki cenowe.

       Regulacje prawne wymagają nowelizacji. Zachęcamy do dialogu społecznego, gdyż tylko w dialogu z obywatelami można stworzyć przepisy, które będą powszechnie akceptowalne.

Z poważaniem

Anna Maria Andrzejewska oraz Jerzy Walczyk

Radni Miasta i Gminy Kórnik

Podpisy mozna składać :

https://secure.avaaz.org/community_petitions/pl/marszalek_sejmu_rp_elzbieta_witek_marszalek_senatu_powstrzymajmy_rosnace_koszty_wywozu_smieci_w_polsce/?ekNLPFrb&utm_source=sharetools&utm_medium=email&utm_campaign=petition-1145042-powstrzymajmy_rosnace_koszty_wywozu_smieci_w_polsce&utm_term=NLPFrb%2Bpl