OBNIŻKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od 1 stycznia 2022 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na osobę będzie wynosiła 30 zł jeżeli odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny. Natomiast opłatę podwyższoną – 120 zł miesięcznie naliczy się od jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli dana osoba nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Utrzymane zostaną zwolnienia z opłaty w wysokości 25% dla członków rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1744) oraz zwolnienie z opłaty w wysokości 5% dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.