Od inicjatywy obywatelskiej w dobrym kierunku.

Mam przyjemność powiadomić Państwa, iż Nasza inicjatywa obywatelska w postaci Apelu do Marszałka Sejmu oraz Senatu wystosowana w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w ustawodawstwie w kwestiach odpadów, znalazła poparcie wśród posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 16.11.2020r. Pan poseł Franciszek Sterczewski zainteresował się wysłanymi przeze mnie materiałami: Naszym Apelem oraz projektem Apelu gminnego (uchwałą z dnia 25.11.2020 podpisaną przez 18 Radnych Miasta i Gminy Kórnik). Na ich bazie 02.12.2020 r. wraz z innymi posłami wniósł Interpelację nr 15990 do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

Podaję link do interpelacji:  https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=15990

Warto dodać, iż Apel gminny podpisali – również radni Miasta i Gminy Kórnik, którzy nie głosowali za wprowadzeniem wyższej opłaty za odbiór odpadów. Tym samym wyraziliśmy natychmiastową potrzebę zmiany przepisów prawnych regulujących kwestie odpadów, które wpływają bezpośrednio i wprost na wysokość stawek.

W chwili obecnej prowadzę również rozmowy z Panem Karolem Wójciak z Zespołu roboczego ds. recyklingu i gospodarki odpadami przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przygotowujemy kolejne materiały na drugą interpelację dla Pana posła Franciszka Sterczewskiego. Panie pośle DZIĘKUJEMY!

Jednocześnie bardzo dziękuję mieszkańcom za wsparcie akcji z podpisami oraz informacje o możliwych kanałach komunikacji i pozyskania wiedzy szczegółowej 😉

Razem możemy więcej!