Pierwszy etap konsultacji społecznych

Właśnie zakończył się pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczący zmiany studium uwarunkowań północno – zachodniej części gminy Kórnik.

W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele władz miasta i gminy – Burmistrz oraz Radni, pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego oraz mieszkańcy Kamionek, Borówca, Szczytnik, Skrzynek i Koninka.

Przybliżono główne założenia planistyczne na wskazanym terytorium i zachęcono do składania wniosków dotyczących zmiany studium. Wnioski będzie można składać od jutra tj. 09.06.2017r. do dnia 24.07.2017r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem sporządzanym dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania terenu.

Wnioski powinny zatem dotyczyć uwarunkowań takich jak min. przeznaczenie, zagospodarowanie terenów, potrzeb i możliwości rozwoju gminy, wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, stanu ładu przestrzennego, krajobrazu, systemów komunikacji; kierunków : min. dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym również wyłączenia spod zabudowy, obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych oraz przestrzeni publicznej, obszarów na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł.

Służę pomocą, gdyby ktoś z Państwa chciał wystosować propozycję zmiany studium.

Jednoczesnie dziękuje serdecznie tym z Państwa, którym udało się dotrzeć na spotkanie. Poruszono na nim wiele kwestii wykraczających poza naturę samego studium, ale jednocześnie potwierdzających, iż jako Radni z terenów Borówca, Szczytnik i Kamionek słusznie zgłaszamy potrzebę rozwiązania problemów takich jak: braki w infrastrukturze drogowej, nadmierne prędkości i potrzeba budowy progów zwalniających, potrzeba budowy cmentarza, ścieżek rowerowych, chodników, potrzeba wprowadzania ograniczeń zabudowy szeregowej i wielorodzinnej. Państwa głos upewnił nas, że reprezentujemy wasze interesy.