Plan Urządzenia Lasu – projekt wyłożony do konsultacji

Poniżej przekazuję treść zawiadomienia o wyłożeniu do publicznych konsultacji projektu Planu Urządzenia Lasu wraz z mapami dot. cięć rębnych w okolicach Borówca.

fot. Jarosław Janowski

ZAWIADOMIENIE

Informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Babki na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2028 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000.

W ramach projektu planu urządzenia lasu, opracowano projekt zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000: Ostoja Rogalińska PLB300017 w zakresie dotyczącym terenu pozostającego w zarządzie Nadleśnictwa Babki.

Z ww. projektem można zapoznać się:

  • w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  ul. Gajowa  10, 60-959 Poznań w pokoju nr 15 oraz 37 lub 30,
  • w siedzibie Nadleśnictwa w miejscowości Babki 2, 61-160 Poznań,

w terminie od 8 do 28 lutego 2019 r. w dniach urzędowania w godzinach od 8:00 do 14:00, a także na stronie internetowej RDLP w Poznaniu w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/plan_urzadzenia_lasu

Uwagi i   wnioski   dotyczące   projektu   planu   można   składać   na   piśmie  w sekretariatach RDLP w Poznaniu i Nadleśnictwa Babki w terminie do  1  marca 2019 r. Złożone uwagi i wnioski zostaną omówione na posiedzeniu Komisji Projektu Planu, mającej charakter debaty publicznej, a decyzję o sposobie ich załatwienia podejmie Dyrektor RDLP podczas Komisji Projektu Planu.

Komisja Projektu Planu odbędzie się w siedzibie RDLP w Poznaniu w sali nr 30 w dniu 7 marca 2019 r. o godzinie 9:00.

Mapy i zestawienie cięć w okolicy Borówca, pochodzące z PROJEKTU Planu udostępniam pod adresem: https://www.dropbox.com/sh/8m9ex1izrssbw0e/AAAsDi0HQxasXY4Lryk8VybQa?dl=0

Zgodnie z informacjami z Nadleśnictwa, proszę zwrócić uwagę na legendę:

– czerwone linie poziome (I), to tzw. rębnia zupełna, podczas której usuwa się drzewa z całej powierzchni (za wyjątkiem tzw. kęp ekologicznych, o funkcji referencyjnej, o wielkości ok. 5% powierzchni objętej wycinką;

– czerwone linie skośne (III) to tzw. rębnia częściowa, w której wymiana generacji odbywa się dwuetapowo – najpierw wycina się kilka mniejszych (do 0,5 ha) powierzchni i obsadza je gatunkami liściastymi (dąb, buk), a po kilku latach usuwa drzewa z tzw. powierzchni międzygniazdowej i obsadza się tę powierzchni sosną

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys Borówca Nowego