Podsumowanie dyskusji dot. zmiany mpzp dla ul. Malinowej/Czereśniowej

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiam subiektywne streszczenie wczorajszego spotkania.

Wczoraj w małej świetlicy odbyła się dyskusja publiczna dot. zmiany mpzp dla rejonu ul. Czereśniowej i Malinowej. Dziękujemy wszystkim za liczny udział i merytoryczną dyskusję. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele urzędu, planista, Radni: Anna Andrzejewska oraz Jerzy Walczyk, sołtyski Borówca oraz mieszkańcy (kilkudziesięciu).

Wśród głównych wątpliwości wymieniano:

  • zwiększenie powierzchni zabudowy działek,
  • zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej działek
    co pomimo zapisów o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej może doprowadzić do powstawania osiedli tzw. bliźniaków,
  • zniesienie zakazu podpiwniczania budynków,
  • zniesienie zakazu wynoszenia podłogi parteru 1m ponad powierzchnię terenu, co przy dopuszczeniu płaskiego dachu na terenie MN/U i wysokości budynku 9,5m może dopuścić powstanie dużego obiektu 3 piętrowego,
  • zlokalizowanie przepompowni ścieków przy granicy działek z istniejącą zabudową mieszkaniową.

Mieszkańcy wyrazili swój brak poparcia dla powstania w tej lokalizacji zespołu szkół m.in. ze względu na brak jakiejkolwiek infrastruktury (dróg, oświetlenia, kanalizacji) oraz negatywnych konsekwencji związanych ze wzmożonym ruchem kołowym. Wnioskowano również u niedopuszczanie realizacji usług na terenie objętym planem.

Plan wyłożony jest pod adresem: https://www.dropbox.com/sh/waftx5kghsobay0/AADMo1XC3PIMUI9coqisRoLpa/projekt%20mpzp%20w%20Bor%C3%B3wcu%20w%20rejonie%20ulicy%20Czere%C5%9Bniowej%20i%20Malinowej?dl=0&subfolder_nav_tracking=1

Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl) do Burmistrza Miasta i Gminy
Kórnik na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2020.