Proekologiczne systemy ogrzewania / przydomowe oczyszczalnie ścieków

W uzupełnieniu do informacji dot. naboru organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

Mieszkańcy powiatu poznańskiego mogą starać się o dofinansowanie na likwidację użytkowanych na terenie powiatu poznańskiego pieców opalanych węglem i innym paliwem stałym oraz zamianę ich na proekologiczne systemy ogrzewania.:

  1. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  2. ogrzewanie za pomocą nowego kotła zasilanego paliwem gazowym,
  3. ogrzewanie elektryczne,
  4. pompa ciepła,
  5. ogrzewanie za pomocą nowego kotła zasilanego olejem]opałowym,
  6. ogrzewanie za pomocą nowoczesnego zasilanego automatycznie kotła na paliwo stałe,  niewyposażonego w ruszt awaryjny ani elementy umożliwiające jego zamontowanie, spełniającego wymogi ekoprojektu w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 – w przypadku braku możliwości technicznych zmiany kotłów/pieców/palenisk węglowych na paliwo gazowe bądź podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej

Dotacja udzielana będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, tj. wypłata przyznanej kwoty dotacji może nastąpić dopiero po realizacji opisanej we wniosku zmiany systemu ogrzewania i po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.

Wysokość dotacji wynieść może do 80% kosztów kwalifikowanych (netto), jednakże nie więcej niż 7.000 zł na lokal (w przypadku wnioskującej wspólnoty mieszkaniowej – 14 000 zł).

Kosztami kwalifikowanymi są:

– koszty demontażu kotłów/pieców/palenisk na paliwo stałe;

-koszty zakupu i/lub montażu nowego źródła ogrzewania (wraz z niezbędnym wyposażeniem);

– koszty zakupu i montażu lub modernizacji instalacji (wraz z niezbędnym wyposażeniem) związanych z nowym źródłem ogrzewania;

– koszty modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania;

– koszty prac związanych z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej (od zaworów odcinających na końcu modułu przyłączeniowego, za układem pomiarowym na zasilaniu i powrocie), sieci gazowej (od zaworu występującego po gazomierzu w stronę budynku) lub sieci elektroenergetycznej (od zacisków za układem pomiarowym), o ile są one niezbędne;

Inna kwestia, lecz również w ramach ochrony środowiska to składanie wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Z otrzymanych informacji z urzędu wynika, iż wnioski o dofinansowanie na tego typu inwestycje składa się na samym początku stycznia każdego roku. Dofinansowanie ogranicza się do 10-ciu domostw a nabory nie są ogłaszane. Wysokość dofinansowania to ok. 3 000,00 zł.