Przebieg spotkania konsultacyjnego – Kamionki 30.10.2018r.

W dniu 30 października 2018 r. w strażnicy OSP Kamionki odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Mieczewskiej i ulicy Spacerowej w Kamionkach. W spotkaniu udział wzięło kilkudziesięciu Mieszkańców Kamionek oraz Radni Miasta i Gminy Kórnik – Pani Anna Andrzejewska i Pan Tomasz Nagler. Spotkanie poprowadził Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik Pan Tomasz Wojciechowski. Na sali obecni byli również Sołtysi Kamionek Starych, Kamionek Północnych oraz Borówca Nowego, pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego oraz urbanistka, która będzie sporządzała projekt planu miejscowego. Podczas spotkania konsultacyjnego przedstawiono dotychczasowy przebieg prac i rozmów nad rozwiązaniami możliwymi do zastosowania w projekcie planu miejscowego. Wspólnie z Mieszkańcami określono zbiór potrzeb – oczekiwań, względem projektu planu miejscowego (określono pożądany rodzaj zabudowy, jej gabaryty i sposób wyposażenia w usługi i miejsca do rekreacji). Następnie uczestnicy spotkania wraz z Kierownikiem Wydziału Planowania omówili normy, którymi możemy posługiwać się w zagospodarowaniu terenu, tj. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach zabudowy – wskazano podstawowe zależności pomiędzy ww. dokumentami. Omówiono również możliwe formy kontroli procedur planistycznych przez Mieszkańców. Uczestnicy spotkania wspólnie doszli do wniosku, że udział w toku procedury planistycznej – udział w spotkaniach konsultacyjnych, składanie wniosków i uwag – są niezmiernie ważne i usprawniają pracę nad projektem, zapewniając jednocześnie przejrzystość prac.

Pan Tomasz Wojciechowski przedstawił zgromadzonym na spotkaniu Mieszkańcom wyniki rozmów z potencjalnymi Inwestorami, którzy są zainteresowani zagospodarowaniem przeważającej części terenu objętego projektem planu. Niezwłocznie po podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego przez Radę Miasta i Gminy Kórnik w lutym 2018 r. przystąpiono do rozmów z zainteresowanymi Inwestorami. W spotkaniach z Inwestorami uczestniczył wiceburmistrz Przemysław Pacholski oraz wiceburmistrz Antoni Kalisz a wyniki i ustalenia z rozmów prezentowane były Radnym podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej UMiG Kórnik. Jak okazało się podczas wczorajszego spotkania, podstawowe oczekiwania Mieszkańców względem projektu planu miejscowego były zbierze z ograniczeniami i ramami dla projektu, uzgodnionymi z Inwestorami przez wiceburmistrzów Pacholskiego i Kalisza. Ponadto, w zamian za możliwość zagospodarowania przedmiotowych terenów w drodze decyzji o warunkach zabudowy (przy jednoczesnym prowadzeniu procedury nad planem miejscowym i z zachowaniem ustalonych z Mieszkańcami założeń do tego planu), Inwestorzy zobowiązali się do sfinansowania budowy utwardzenia ulicy Spacerowej – co w konsekwencji może przyspieszyć jej realizację o kilka lat, względem obecnego harmonogramu budowy dróg gminnych (przewidującego budowę ul. Spacerowej w 2023 r.). Podczas spotkania konsultacyjnego szerzej omówiono zagadnienie komunikacji w Gminie Kórnik. Poruszono m.in. temat budowy drogi, mającej łączyć „bomboskład” z lotniskiem wojskowym w Krzesinach – dochodzącej docelowo do stacji kolejowej w Gądkach. Temat budowy ww. drogi swój początek miał w połowie 2018 r. Wtedy też odbyło się spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie. Spośród przedstawicieli lokalnych władz samorządowych w ubiegłorocznym spotkaniu uczestniczył wiceburmistrz PacholskI z kierownikami Wydziału Inwestycji oraz Wydziału Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik. Miasto i Gmina Kórnik została wytypowana jako jedna z zaledwie kilku gmin z całej Polski, do uczestniczenia w pierwszym cyklu programu polegającego na budowie infrastruktury drogowej na potrzeby obronne.

Na realizację przedmiotowej drogi Miasto i Gmina Kórnik otrzyma wsparcie finansowe z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 77 mln zł. Za realizację projektu – ze względu na rozkład kwot w ramach całego zadania – odpowiedzialne będzie Starostwo Poznańskie.

Podsumowując spotkanie konsultacyjne, Mieszkańcy dali pracownikom UMiG Kórnik „zielone światło” do prowadzenia dalszych rozmów z Inwestorami zainteresowanymi gruntami w rejonie ul. Spacerowej i ul. Mieczewskiej w Kamionkach, zmierzających do zagospodarowania przedmiotowych terenów zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas spotkania. Kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące przedmiotowego tematu odbędzie się jeszcze przed przekazaniem projektu planu miejscowego do dalszego procedowania (przed rozpoczęciem etapu uzgadniania projektu planu miejscowego). Dziękujemy za udział i serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania.

Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik