Przystanek Koninko

Ostatnio uwagę opinii publicznej zwróciła petycja Radnej dotycząca realizacji w Koninku przystanku kolejowego. I nie byłoby w tym nic zdrożnego, gdyby nie fakt, iż Zainteresowana przypisuje sobie jego inicjatywę wskazując przedział swojej poprzedniej kadencji 2006-2010.

Ośmielę się jednak zaryzykować stwierdzenie, iż temat pojawił się na deskach urzędu ze względu na potrzebę uchwalenia miejscowego planu a rozpędu nabrał dopiero w latach późniejszych. 

„Odrodzenie kolei” jest tematem dość świeżym i datowanym zdecydowanie na lata 2012-2014. Sięgnijmy do całej sterty dokumentów bazowych zaczynając od: Strategii „Europa 2020” przez Rozporządzenie Ogólne Parlamentu Europejskiego datowane na rok 2013 oraz Rozporządzenie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z roku 2013, gdzie sformułowano tzw. CT – cele tematyczne, które miały stać się punktami odniesienia dla tworzonych w przyszłości konkursów i wniosków o dofinansowania. Wśród nich znalazł się również cel 7 – „Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej”.

Kolejnym ważnym dokumentem była Umowy Partnerstwa z dnia 23.05.2014r. stanowiąca swoistego rodzaju kontrakt między Komisją Europejską a Polską i regulowała ona wsparcie w ramach EFSI (wszystkich funduszy tj. EFRR, EFS, Fundusz Spójności, EFRROW, EFMR ). Na jej podstawie do budżetu polskiego wpłynęło przeszło 82 mld euro dofinansowania.

Umowa była też bazą do utworzenia 5 programów krajowych (Program Infrastruktura i Środowisko, Program Inteligentny Rozwój, Program Wiedza Edukacja i Rozwój, Program Polska Cyfrowa, Program Polska Wschodnia) oraz 16 programów regionalnych. Wszystkie one musiały uwzględniać cele tematyczne Rozporządzenia Ogólnego.

W 12.12.2014 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego uchwalił Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny tz. WRPO na lata 2014-2020 (z Osią Priorytetową nr 5 Transport,  Priorytetem Inwestycyjnym 7d Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu).

W ramach programu powołano również nowy instrument Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, który gwarantował obszarom funkcjonalnym miast określone środki pieniężne wyłącznie na realizacje ich celów. Zabezpieczona kwota dla ZIT miasta Poznania wynosiła 196,6 mln euro. Wdrażanie ZIT w województwie wielkopolskim odbywać się miało poprzez Instytucje Pośredniczące (IP), którą stało się min. Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Stowarzyszenie na mocy porozumienia z dnia 16 marca 2015 r. miało pełnić zadania obejmujące udział w wyborze projektów do dofinansowania oraz współpracę przy przygotowaniu kryteriów wyboru projektów.

Stowarzyszenie Metropolii Poznań utworzyły: Miasto Poznań, Powiat Poznański i 21 skupionych wokół Poznania gmin. 

I tu już jesteśmy blisko kwestii Koninka!!!

Stowarzyszenie Metropolii Poznań uchwaliło min.: Strategię oraz Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalej. Wśród głównych założeń strategicznych zaplanowano utworzenie węzłów przesiadkowych w nowych lokalizacjach. Rozpoczęły się konsultacje społeczne w ramach których włodarze gmin, mieszkańcy opiniowali poszczególne punkty. Wytypowane zostało Koninko oraz Kórnik-Szczodrzykowo. Nie ukrywam, iż na konsultacjach w 2014r. zaproponowałam również utworzenie przystanku w Gądkach, ale na tamtą chwilę otrzymałam odpowiedz, że nie ma takich możliwości.

Gmina podjęła się przygotowywania projektu. Wszyscy byliśmy ogromnie zadowoleni, iż zgodnie z projektem Pana Górawskiego zostaną zrealizowane piękne dwa założenia infrastrukturalne.

Dwa lata później Strategia Metropolitalna została zmieniona, a głównym założeniem stała się budowa przystanków kolejowych na istniejącej infrastrukturze. Oznaczało to przesunięcie realizacji przystanku na dworzec w Gądkach. Uważam, że było to posuniecie bardzo nie fair w stosunku do gminy Kórnik.  Zarząd Stowarzyszenia dobrze wiedział,
iż nasza gmina miała przygotowany projekt i przygotowywała się do wystąpienia z wnioskiem o dotację na utworzenie przystanku w Koninku.

Gmina Kórnik po opracowaniu kolejnego projektu przystąpiła do konkursu z wnioskiem o dofinansowanie realizacji infrastruktury kolejowej w Gądkach. Dofinansowania nie otrzymaliśmy, gdyż zabrakło nam punktów za „bliską odległość od domostw”.

Podsumowując. Kwestie kolejowe ewaluowały w latach 2012/2013 i były wynikiem wytycznych Komisji Europejskiej, która w transporcie kolejowym widziała alternatywę dla transportu drogowego. Podkreślano konieczność ograniczenia negatywnych skutków suburbanizacji, potrzebę zahamowania ruchu samochodowego a tym samym konieczność modernizacji i budowy nowych stacji, przystanków, węzłów przesiadkowych z infrastrukturą okalającą typu Park&Ride lub Bike&Ride, przystosowanie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych itd.

Uznając wytyczne za zasadne Gmina Kórnik zrealizowała następujące inwestycje:

  • W październiku 2019 otwarty został zintegrowany węzeł przesiadkowy w lokalizacji Kórnik-Szczodrzykowo. W ramach projektu do dyspozycji podróżnych oddano ścieżkę rowerową o łącznej długości ok. 2 km, parking Park & Ride na 22 miejsca postojowe oraz parking Bike & Ride z wiatą dla 20 jednośladów. Zakupiono także 2 autobusy. Całość przedsięwzięcia kosztowała 5,9 mln zł, przy finansowym udziale UE – 3,9 mln zł i powiatu poznańskiego – 1,1 mln zł.
  • Przystanek kolejowy w Gądkach Gmina zrealizowała w oparciu o własny budżet. Zostały zmodernizowane perony, zabezpieczone przejścia. Do dworca kolejowego podróżnych dowożą bezpłatne busy. W kolejnych latach zaplanowane jest doprowadzenie zmodernizowanego dojazdu, Park & Ride oraz wiaty dla rowerów.

Realizacja stacji kolejowej w Koninku mimo naszych starań, jest w chwili obecnej zadaniem drugoplanowym ze względu na problemy z pozyskaniem nieruchomości oraz z uzyskaniem dofinansowania.