Renta socjalna

W związku z wejściem w życie ustawy z 9 maja 2018r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej wysokość ww. renty wzrośnie o 164,77zł , czyli całkowita kwota świadczenia będzie wynosić 1029,80zł . Od czerwca do września zostanie wypłacone wyrównanie. Podwyższenie wysokości renty odbywa się z urzędu, co w konsekwencji oznacza, iż nie trzeba składać wniosków w tej sprawie. Podmiotami uprawnionymi do popierania renty są osoby pełnoletnie, których całkowita niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 18 roku życia, lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej przed ukończeniem 25 lat albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.