Sprawozdanie z XXIX Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik

W dniu 24 lutego 2021 roku, w trybie zdalnym, odbyła się XXIX sesja Rady Miasta i Gminy Kórnik. W czasie lutowej sesji radni podjęli szereg uchwał, ważnych dla całej gminy oraz dla mieszkańców Borówca. Chciałbym przekazać najważniejsze sprawy poruszane podczas obrad.

1. Pozytywnie rozpatrzono projekt autopoprawki do budżetu gminy na 2021 r., która zakłada zwiększenie wydatków inwestycyjnych, m.in. o kwotę 90 000 zł (do kwoty 290.000 zł) na realizację Centrum Borówieckiej Aktywności miejsce rekreacji dla osób w każdym wieku oraz kwotę 700 000 zł budowę ulicy Szkolnej w Borówcu. W budżecie zarezerwowano kwotę 80 000 zł. na poczet opracowania projektów dróg rowerowych.

2. Podjęto uchwałę w sprawie przeprowadzenie Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na rok 2022. Na BOGK 2022 przeznaczono kwotę 1 000 000 zł. Kwotę 930 000 zł. przeznaczono na zadania „duże” (1 zadanie maksymalnie do 400 000 zł.) oraz 70 000 zł. na zadania „małe” (1 projekt maksymalnie do 30 000 zł.). Propozycje projektów zadań do realizacji w ramach BOGK 2022 można zgłaszać w okresie od 1 marca 2021 r. do 4 kwietnia 2021 r. Głosowanie odbędzie się przez sms-y.

3. W dalszej kolejności podjęto uchwałę dotyczącą stworzenia warunków i podstaw do powołania filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu w miejscowości Kórnik w celu ułatwienia i przybliżenia obsługi zakresie rejestracji pojazdów samochodowych mieszkańcom Miasta i Gminy Kórnik.

4. Na wniosek M.A Andrzejewskiej wystosowano apel do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej, dotyczący podniesienia poziomu środków unijnych na kolejną perspektywę finansową 2021-2027 przez przyznanie Wielkopolsce dodatkowych środków z tzw. rezerwy programowej (z 7,1 mld euro) w celu zrekompensowania nierówności wynikającej z wejścia województwa Wielkopolskiego do grupy regionów przejściowych.

5. Na lata 2021-2025 przyjęto „Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla miasta i gminy Kórnik”. Celem tego programu jest diagnozowanie, monitorowanie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy.

6. W bloku obejmującym wnioski radnych złożyłem interpelację kierowaną do Burmistrza P. Pacholskiego w sprawie podjęcia działań w związku z eskalacją zjawiska hejtu w Internecie, nakierowanego na działania osób publicznych oraz mieszkańców gminy Kórnik.

7. Uzyskaliśmy informacje o stanie zaawansowania projektu węzła przesiadkowego w Gadkach. Z planów wynika, że powstanie tam ok 130 miejsc parkingowych co znacząco poprawi możliwości parkowania i korzystania z transportu kolejowego do Poznania.

Link do pełnego materiału z sesji: http://kornik.esesja.pl/posiedzenie/699c348d-dad2-4

Jarosław Janowski