Sprawozdanie z XXX Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik

W dniu 31 marca 2021 roku, w trybie zdalnym, odbyła się XXX sesja Rady Miasta i Gminy Kórnik. W czasie marcowej sesji podjęto szereg, z których najważniejsze to:

1. Pozytywnie rozpatrzono projekt autopoprawki do budżetu gminy na 2021 r., która zakłada przesunięcie środków w kwocie 500.000,00 zł z zadania: „budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego (w wyniku otrzymania dotacji z Powiatu Poznańskiego) do rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (250 000,00 zł), do rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka (230 000,00 zł) oraz na dotację celową (20 000,00 zł Stowarzyszenie Grupa Rowerowa Szczytniki- Koninko).

2. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2489P na odcinku od pętli autobusowej przy węźle Koninko do ronda w rejonie miejscowości Żerniki w zakresie wypłaty odszkodowań za przejęte pod inwestycje grunty (kwota 400 000,00 zł).

3. Przyjęto „Strategię rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2020-2036”, która jest kompleksowym dokumentem zawierającym analizę możliwych i planowanych działań, jakie należy podjąć, aby przyczynić się do realizacji zobowiązań i celów określonych w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce.

4. Pozytywnie zaopiniowano „Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik. Celem programu jestmotywowanie uczniów do rozwoju i wzrostu aspiracji m.in. poprzez przyznawanie nagród zwieńczających kolejny etap edukacji oraz poprzez organizację konkursów grantowych pozwalających na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, uczestnictwo
rywalizacji gminnej, powiatowej, wojewódzkiej oraz ogólnopolskiej zarówno naukowej, artystycznej i sportowej.

5. Uzyskaliśmy informację, że Przewodniczący Rady otrzymał powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza oraz Rady Miasta i Gminy Kórnik.

6. Wiceburmistrz Bronisław Dominiak poinformował, że progi na ul. Granicznej w Borówcu zostaną zainstalowane pod koniec maja br. Ponadto opracowywany jest projekt remontu boiska przy ul. Szkolnej 2, realizacja zadania ma być zakończona w 2021 roku.

Korzystając z okazji chciałbym życzyć mieszkańcom Borówca zdrowych i spokojnych

Świąt Wielkanocnych oraz wiele radości, nadziei i optymizmu.

Jarosław Janowski

Wszystkie materiały dostępne pod linkiem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/124102