Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z dniem 1 stycznia 2019 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły:

  • 13,00 zł w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny,
  • 21,00 zł w przypadku odpadów nie zbieranych w sposób selektywny.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalana jest jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ww. stawki .

Wzrost wysokości stawki  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowany jest tym, iż opłat nie wystarczą na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 Na podstawie art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami muszą pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się min.:

  • odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
  • tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • obsługa administracyjna tego systemu,
  • edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

 Zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 25% stawki opłaty określonej w §1 ustalone zostało dla członków rodzin wielodzietnych o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j.Dz.U.z 2017 r. poz. 1832 ze zm.).

Stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny będą wynosiły

dla pojemników:

a) o pojemności 110/120 litrów – w wysokości 26 zł,

b) o pojemności 240 litrów – w wysokości 50 zł,

c) o pojemności 1100 litrów – w wysokości 122 zł,

d) o pojemności 2200 litrów – w wysokości 220 zł,

e) o pojemności KP-5 – w wysokości 455 zł,

f) o pojemności KP-7 – w wysokości 650 zł,

g) o pojemności KP-10 – w wysokości 1300 zł.

Stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny będą wynosiły

dla pojemników

a) o pojemności 110/120 litrów – w wysokości 40 zł,

b) o pojemności 240 litrów – w wysokości 70 zł,

c) o pojemności 1100 litrów – w wysokości 185 zł,

d) o pojemności 2200 litrów – w wysokości 300 zł,

e) o pojemności KP-5 – w wysokości 650 zł,

f) o pojemności KP-7 – w wysokości 930 zł,

g) o pojemności KP-10 – w wysokości 1865 zł.

Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej prezentacji:

Click to access prezentacja-komisja-30112018-biuro-rady_279828.pdf