Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2020-2036

28.12.2020r. został wyłożony do publicznego wglądu projekt „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2020-2036″.

Projekt został upubliczniony na stronie internetowej: https://bip.kornik.pl/. W terminie 21 dni – licząc od dnia ogłoszenia można składać uwagi i wnioski dotyczące ww. dokumentu w formie pisemnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: projekty@ekolog.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.