Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2023 -2033

W dniu 31.08.2022 Rada Miasta i Gminy Kórnik przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2023 -2033.

Strategia mimo swojego nieobligatoryjnego charakteru jest jednym z kluczowych dokumentów stanowiących niezbędny element ubiegania się o środki zewnętrzne z perspektywy finansowej UE 2021-2027 oraz innych źródeł. Dodatkowo ze względu na zmianę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej konieczne jest opracowanie nowej strategii, aby określić długofalowy i zrównoważony rozwój gminy.

Przez pracowników urzędu Miasta i Gminy Kórnik przygotowana została ankieta, w której kierowane są do mieszkańców pytania, aby między innymi na bazie podanych informacji sporządzić plan działań na najbliższe lata.

Ankieta dostępna jest pod linkiem:  https://strategia-kornik.webankieta.pl/ do dnia 15.10.2022!

Gorąco zachęcamy Państwa do krytycznego podejścia do warunków życia z gminie oraz twórczego i konstruktywnego przekazania pomysłów na jej dalszy rozwój.

Poniżej przygotowałam zestawienie działań/ obszarów wyróżnionych z upublicznionego projektu regionalnego programu operacyjnego pod nazwą „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027”, które mogłyby znaleźć się w lokalnej Strategii Rozwoju i na które to obszary można by w przyszłości aplikować o środki finansowe ze względu na potrzebę rozwiązania istniejących problemów lub polepszenia warunków życia w gminie.

Mogą one posłużyć Państwu jako pomysł działań sugerowanych we wspomnianej wyżej ankiecie.

  1. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WIELKOPOLSKIEJ GOSPODARKI

      Rozwój dostępności e-usług i e-zasobów publicznych (elektroniczna administracja)

      Promocja gospodarki regionalnej – działania gminy z zakresu pozyskiwania i obsługi inwestorów, m.in. przez rozwijaną elektroniczną bazę ofert inwestycyjnych, analizy, udziały w targach inwestycyjnych, spotkania inwestorskie.

  1. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ZIELONEJ WIELKOPOLSKI

       Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkalnictwa komunalno – bytowego wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą i/lub modernizacją źródeł ciepła.

      Wdrażanie kompleksowych działań wzmacniających rozwój gospodarki niskoemisyjnej, m.in. wymiana oświetlenia na energooszczędne, promocja efektywności energetycznej, systemów zarządzania energią, w tym budynków zero/niskoemisyjnych i pasywnych.

      Wsparcie budowy i rozbudowy lokalnych instalacji wytwarzających energię elektryczną z OZE wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci

      Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu poprzez wsparcie małej retencji wodnej i mikroretencji

      Budowa, przebudowę lub remont urządzeń wodnych i infrastruktury towarzyszącej służących zmniejszeniu skutków susz i powodzi. Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków.

      Rozwój systemów ratownictwa (w tym doposażenie służb w wysoce efektywny sprzęt), systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego.

      Kompleksowe inwestycje polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie oraz modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,  zwłaszcza kanalizacyjnej.

      Kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zgodne z hierarchią postępowania z odpadami w tym budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do przetwarzania odpadów, która umożliwi właściwe przygotowanie odpadów do recyklingu.

      Interwencje przyczyniające się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza, w tym w ramach rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury w środowisku miejskim

      Działania wdrażające dokumenty strategiczne i planistyczne oraz służące opracowaniu lub aktualizacji dokumentów planistycznych dla obszarów chronionych w ramach parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu.

      Kompleksowe działania na rzecz bioróżnorodności oraz działania polegające na zachowaniu i odtwarzaniu naturalnych obszarów podmokłych, torfowisk, bagien, oczek i zadrzewień śródpolnych

      Działania ograniczające negatywny wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze w ramach rozwoju m.in. infrastruktury kanalizującej ruch turystyczny (np. tablice informacyjne, ścieżki historyczno-przyrodnicze, punkty widokowe) na terenach chronionych i cennych przyrodniczo. Edukacja ekologiczna.

  1. LEPIEJ POŁĄCZONA WIELKOPOLSKA W UE

          Kompleksowe wsparcie systemów publicznego transportu zbiorowego – w tym zakup oraz modernizację zero- lub nisko-emisyjnych autobusów lub busów. Zakup infrastruktury ładowania/tankowania pojazdów bezemisyjnych. Promowanie integracji taryfowej. Tworzenie centrów przesiadkowych i obiektów P&R oraz B&R. Ekspansja sieci dróg rowerowych

          Poprawa wewnątrzregionalnej dostępności drogowej

  1. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWEJ LUB ZMODERNIZOWANEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ

           Budowa, rozbudowa, nadbudowa i wyposażenia w bazę dydaktyczną oraz przyszkolną infrastrukturę sportową nowych obiektów, a także przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i wyposażenie w bazę dydaktyczną oraz przyszkolną infrastrukturę sportową już istniejących obiektów

          Zwiększenie dostępu i jakości usług mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego oraz dostosowanie mieszkań do potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

          Modernizacja obiektów dziedzictwa kulturowego

          Rozwój i zwiększanie dostępności infrastruktury do prowadzenia ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej działalności kulturalnej (m.in. teatry, zespoły artystyczne, galerie, biblioteki, centra kultury),

          Turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne (odwołujące się do walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych)

  1. EUROPA BLIŻEJ WIELKOPOLSKICH OBYWATELI

          Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej

          Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w tym ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji

          Rozwój kompetencji, umiejętności, uzdolnień i zainteresowań uczniów poza edukacją formalną. Wsparcie szkoły w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej. Wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznych

          Wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia osób dorosłych, w tym uniwersytetów III wieku.

  1. ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

           Aktywizacja społeczności na rzecz rozwoju lokalnego

Powyższe postulaty zostaną przesłane w formie pisemnej do tutejszego urzędu jako postulaty Stowarzyszenia które reprezentuję, gdyż jako Stowarzyszenie Zielony Peryskop uważamy, że wiele z tych propozycji wpisuje się w długofalowe potrzeby naszej gminy. Chcielibyśmy, aby część zachodnio- północna gminy miała charakter bardziej zielony – przyrodniczy, aby działania podejmowane były z troską o środowisko naturalne, gospodarkę wodną, czyste powietrze oraz dbałość o kapitał ludzki dzięki poprawie jakości życia.