Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kórnik – projekt

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 16 listopada 2018 r. do 14 grudnia 2018 r. na stronie internetowej UMiG Kórnik w zakładce „Konsultacje społeczne” będzie można zapoznać się z projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kórnik – dla zachodniej części Gminy (na zachód od drogi S11 i rynny jezior kórnickich).

W terminie wskazanym powyżej można składać do UMiG Kórnik pozaproceduralne wnioski do projektu zmiany studium w formie pisemnej (o zachowaniu wskazanego terminu będzie decydowała data stempla pocztowego).

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres Wnioskodawcy, numer ewidencyjny działki i nazwę obrębu geodezyjnego, której dotyczy wniosek oraz podanie wnioskowanego przeznaczenia terenu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik, udostępniony został projekt zmiany studium i umożliwiono mieszkańcom składanie dodatkowych wniosków do projektu przed jego przekazaniem do dalszej procedury, wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Link do STUDIUM: https://www2.kornik.pl/Image/files/2018/tekst_studium_projekt.pdf

Grafika – miasto Kórnik

Grafika – gmina Kórnik