Uchwała, inwestycje, przedsięwzięcia

Na ostatniej sesji 27.03.2019r. podjęta została min. uchwała w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin, które nie korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku. Program będzie realizowany w latach 2019 – 2023 i obejmuje swoim zasięgiem mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik. Program osłonowy skierowany jest do dzieci i młodzieży, zagrożonych zjawiskiem niedożywienia, będących uczniami szkół podstawowych, ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych oraz dzieci przedszkolnych, będących mieszkańcami Miasta i Gminy Kórnik, których rodzice lub opiekunowie nie mają możliwości zapewnienia właściwego wyżywienia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w których dyrektor szkoły lub przedszkola stwierdzi potrzebę udzielenia pomocy w formie posiłku i dziecko wyrazi chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w ww. sposób, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa.

Zapowiedziane inwestycje:

  • Budowa oświetlenia na ulicach Pod Borem Pod Lasem w Borówcu- realizacja 25.07.2019r.
  • Modernizacja ul. Różanej w miejscowości Borówiec – realizacja 31.07.2019r.
  • Położenie warstwy asfaltu na wjeździe ul. Warzywnej i Polnej na odcinku doprowadzającym do parkingu przy kompleksie usługowym – wiosna 2019r.

Ze względu na pojawiające się w lesie dzikie wysypiska śmieci oraz ryzyko pożarowe Stowarzyszenie Zielony Peryskop w porozumieniu z Gminą oraz Nadleśnictwem podjęło się akcji w ramach której montowane zostaną szlabany na wjazdach do lasów oraz zwiększony zostanie monitoring poprzez zamontowanie kamer w wybranych miejscach.