Uchwała reklamowa

Rada Miasta i Gminy przygotowuje się do podjęcia uchwały dotyczącej regulacji kwestii związanych z reklamami,  szyldami i ogrodzeniami – tzw. uchwały reklamowej.

Wielu z nas zauważyło z pewnością panują chaos reklamowy,  który wprowadza  dysharmonię krajobrazu, niszczy przestrzeń i wprowadza bałagan wizualny.

Proponowana uchwała będzie obejmowała cały obszar gminy dzieląc go na krajobraz miejski, krajobraz  zespołu zamokowego, krajobraz  podmiejski, krajobraz przemysłowo- logistycno- usługowy, krajobraz seminaturalny.

Celem regulacji będzie  ujednolicenie standardów takich jak wielkość, cel, formy uporządkowania przestrzeni, standardy techniczne.

Podstawą merytoryczną jest opracowanie autorstwa Pana Bartosza Poniatowskiego, który dokonał analizy terenów gminnych. Oto najciekawsze spostrzeżenia z dość obszernego materiału.

Miasto Kórnik, jako największy i najsilniejszy ekonomicznie ośrodek gminy Kórnik, mieści na swoim obszarze około jednej trzeciej wszystkich tablic i urządzeń reklamowych. Rozmieszczenie w innych obszarach gminy obrazuje mapa koncentracji zjawisk reklamowych gdzie na tle innych sołectw wyróżniają się Kamionki i Borówiec.

Rosnąca konkurencja działalności nowych i istniejących oraz poszerzanie dostępnej oferty komercyjnej wpłynie na pogłębienie zauważalnych dysharmonii przestrzennych.(..)

Gmina Kórnik stoi w obliczu znaczącej ekspansji zabudowy jednorodzinnej. (..) Gmina ma świadomość tego zjawiska i w ramach posiadanych narzędzi prawidłowo realizuje politykę kształtowania zabudowy. Jednak w obliczu dużej presji inwestorów, nie zawsze możliwe jest opanowanie chaosu przestrzennego. Nasila się zjawisko gdzie nośniki reklamy zarówno koncentrują się w sposób niewłaściwy z punktu widzenia ładu przestrzennego oraz są sytuowane bez żadnych regół i zasad, co pogłębia degradację krajobrazu i obniża jakość życia obecnych i nowych mieszkańców.(..)

 

Zgodnie z upzp uchwała reklamowa, jako akt prawa miejscowego, po wejściu w życie automatycznie eryguje (w rozumieniu: uczyni nieważnymi) wszystkie postanowienia wprowadzone na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 9 w obowiązujących mpzp. Jeżeli jednak gmina Kórnik wszczęła opracowywanie planów miejscowych przed wejściem w życie ustawy krajobrazowej, tj. przed 11 września 2015 roku, zaś dopiero po wejściu w życie uchwały krajobrazowej plany te byłyby uchwalane (i zawierałyby zapisy zawierające regulacje dopuszczone dawnym art. 15 ust. 3 pkt 9) to w obszarze takiego planu obowiązywałyby zapisy nowego planu. Jeśli zatem są takie plany realizowane obecnie, należałoby usunąć zapisy dotyczące reklam, małej architektury i ogrodzeń, aby przyjęta uchwała reklamowa objęła cały obszar gminy nie czyniąc opisanego powyżej szczególnego wyjątku.

(..)

Przegęszczenie bodźcami wizualnymi wpływa negatywnie na jakość życia mieszkańców – intensywnie pracujący mózg nie ma możliwości odpoczynku, co wpływa na zdrowie publiczne. Mówiąc zatem o zagrożeniach chaosem reklamowym, zagadnienia zaburzenia harmonii przestrzennej, czyli kwestie estetyczne są „tylko” przyczyną, zaś chęć uporządkowania przestrzeni ma na celu lepsze życie mieszkańców.

Zjawiska negatywne, degradujące przestrzeń koncentrują się przy głównych ciągach i węzłach komunikacyjnych, wpływając niekorzystnie na wizerunek gminy. Częściowo pojawiają się również w otoczeniu seminaturalnym (otwartego krajobrazu pól) i w nielicznych przypadkach w sąsiedztwie lub polu oddziaływania wizualnego obszarów zabytkowych

Baner reklamowy ma wiele zalet jest to najtańsza, najłatwiejsza w montażu i umożliwiająca umieszczanie dowolnych barwnych treści w wysokiej rozdzielczości. Ma niestety też wiele wad – przede wszystkim zalety mogą być przyczyną dysfunkcji przestrzennej. Niewielka cena wiąże się z nadużywaniem tej formy reklamy, łatwy montaż umożliwia przypadkowe umieszczanie, zaś dowolność graficzna sprawia, że treści na banerach jest zbyt wiele i są zbyt krzykliwe. W dodatku bardzo szybko ulegają odkształceniom powierzchni, ubytkom materiału i koloru.

Propozycją rozwiązania tego problemu jest zastosowanie formy ram lub pylonów z umieszczonymi reklamami rożnych podmiotów. Uwalnia się elementy istotne architektonicznie, elewacje i ogrodzenia a reklamy uzyskują spójne miejsce sytuowania – najlepiej w rejonie bramy lub wjazdu w formie sztywnej tablicy, lub profesjonalnie rozpiętego banera. (..)

Informacje o kierunku usytuowania działalności. Niejednoznaczny i skomplikowany układ komunikacyjny oraz rozproszenie działalności na terenie gminy zmusza przedsiębiorców do wskazywania kierunku dotarcia do swojej działalności. W przeciwnym razie narażają się na zniechęcenie lub utratę klientów, nie mogących trafić w pożądanie przez nich miejsce. Dodatkowo taka reklama, sytuowana w rejonie skrzyżowań pełni standardową funkcję promującą markę.

Jednak sytuacja, w której wiele nieruchomości pragnie oznaczyć kierunek dotarcia do nich i czyni to na swój indywidualny sposób, sprawia że otrzymujemy miejsce degradujące przestrzeń, zaś reklama przestaje działać, gdyż kierowcy nie są w stanie w tak krótkim czasie znaleźć pożądanej firmy.(..)

Ujednolicenie systemu oznakowania, w którym wspólne gabaryty reklam i jedno miejsce sytuowania pozwalają na szybką orientację w terenie, będzie najlepszym rozwiązaniem.(..)

Pozornie ronda są bardzo atrakcyjnym miejscem dla lokalizowania tablic i urządzeń reklamowych. Jednak kierowcy skupiają się na drodze i obserwacji ruchu, zaś niepotrzebne informacje (np. właśnie reklamy) ignorują. Im więcej muszą ich ignorować, tym mniej uwagi pozostaje im na obserwację ruchu. Ponadto sytuacja, w której przy jednym rondzie jest kilkanaście reklam sprawia, że i tak nie ma możliwości zapoznania się z jakąkolwiek treścią – jest jej za dużo.

W związku z powyższym rekomenduje się wprowadzenie zakazu dla reklam w rejonie rond – gównie ze względów bezpieczeństwa.(..)

Poczucie potrzeby grodzenia jest w Polsce silniejsze niż faktyczna funkcja, którą może pełnić parkan. Ogrodzenia pełne od strony przestrzeni publicznej nie tylko tworzą poczucie wyobcowania i wyabstrahowania z przestrzeni danej nieruchomości, ale zaburzają harmonię krajobrazu i działają źle na psychikę obserwatorów (szczególnie gdy oprócz nieprzezierności charakteryzują się niską jakością materiału lub swojej architektury). prefabrykowane ogrodzenia żelbetowe i biało-czerwone bariery degradują przestrzeń w stopniu nie mniejszym niż chaos reklamowy. Typowe ogrodzenia żelbetowe z prefabrykowanych płyt i słupów, z racji łatwej dostępności, są stosowane nazbyt często. Dużo lepszym rozwiązaniem jest takie kształtowanie ogrodzenia, które jest  wyposażony w przemyślany układ zieleni.(..)

 

Gmina może w ramach uchwały reklamowej uregulować:

 

w zakresie tablic i urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury

i ogrodzeń:

  1. zasady i warunki sytuowania;
  2. gabaryty;
  3. standardy jakościowe;
  4. rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być

 

 

w zakresie szyldów:

 

  1. zasady i warunki ich sytuowania;
  2. gabaryty;
  3. liczbę.

 

Przed podjęciem uchwały zakłada się badanie opinii mieszkańców.