W Wigilię Bożego Narodzenia……

W Wigilię Bożego Narodzenia
Gwiazda Pokoju drogę wskaże.
Zapomnijmy o uprzedzeniach,
otwórzmy pudła słodkich marzeń.
Niechaj Aniołki z Panem Bogiem,
jak Trzej Królowie z dary swymi,
staną cicho za Twoim progiem,
by spełnić to, co dotąd było snami.
Ciepłem otulmy naszych bliskich
i uśmiechnijmy się do siebie.
Świąt magia niechaj zjedna wszystkich,
niech w domach będzie Wam jak w niebie…

Wszystkiego najlepszego w Nowym 2020!

Korzystając ze sposobności chciałabym podzielić się z Państwem refleksjami związanymi z pracami podjętymi w tym roku związanymi z wykonywaną przeze mnie funkcją Radnej Gminy Kórnik.

W bieżącym roku złożyłam następujące wnioski:

o ustanowienie przystanku autobusowego Kamionki/Szkoła przystankiem stałym dla linii 511,512 i 527;

o rozważenie możliwości uczestnictwa Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego w konkursach 8.1.2 i 8.1.4. WRPO;

o podjęcie działań zmierzających do oznaczenia zjazdów drogowych na ul. Jana Guttenberga z ul. Ostrowską;

o podjecie działań w porozumieniu z Nadleśnictwem Babki zmierzających do monitorowania wjazdów do lasów w miejscowości Borówiec;

o wprowadzenie w mpz Borówca 10 metrowego pasa stanowiącego łącznik przeciwpożarowy na nieruchomościach położonych bezpośrednio przy lesie.

o przedstawienie działań jakie zostały podjęte w celu realizacji ronda w rejonie ul. Składowej, Magazynowej i Telewizyjnej w Koninku;

o przygotowanie zestawienia kwot jakie nie wejdą do tegorocznego budżetu oraz orientacyjnych skutków uszczuplenia budżetu w związku z wprowadzeniem zerowego PIT dla młodych pracowników w wieku do 26 roku życia;

o dokonanie wyrównań w rejonie ul. Dworcowej blisko dworca kolejowego Gądki;

o przyspieszenie działań zmierzających do instalacji progów zwalniających na ulicy Granicznej w Borówcu;

o ujęcie w bieżących pracach remontowych i doprowadzenie do odpowiedniego stanu technicznego zatoki autobusowej przy ul. Szkolnej vis-a-vis świetlicy wiejskiej w Borowcu.

o zainstalowanie pojedynczej lampy na odcinku – zjazd od ul. Głównej w Borówcu.

o podjęcie działań w kierunku naprawy nawierzchni dróg w Borówcu (Drapałka, Wiosenna, nowo zakupiony fragment ul. Grzybobranie)

Złożyłam następujące interpelacje:

o wprowadzenie do uchwały budżetowej zadania: modernizacja ul. Maślakowej w Borówcu;

o podjecie działań zmierzających do skorelowania przewozów komunikacyjnych z zapotrzebowaniem a konkretnie z zakończeniem lekcji przez uczniów szkół w Kamionkach oraz w Krzesinach;

o podjęcie działań zmierzających do upłynnienia przejazdu na fragmencie ul. Warzywnej i ul. Polnej w Borówcu doprowadzającym do parkingu przed obiektem usługowym;

o podjęcie działań zmierzających do regulacji stosunków wodnych w zakresie podniesienia poziomu wód gruntowych oraz oczyszczenia jezior na terenie gmin;

o przyspieszenie i sfinalizowanie działań związanych z wykupem i modernizacją leśnego fragmentu ulicy Grzybobranie w Borówcu;

o podjęcie działań zmierzających do uspokojenia ruchu na ul. Szkolnej w Borówcu w bezpośredniej odległości od świetlicy wiejskiej poprzez instalacje progów zwalniających wyspowych oraz tablic uchylnych (separatorów ), które wymuszą ruch pojazdów poprzez progi.

Złożyłam następujące zapytania:

dot. terminu realizacji chodnika na ul. Spółdzielczej w Borówcu.

Rok 2020 będzie w historii Borówca rokiem jednym największych inwestycji –na infrastrukturę zostanie przeznaczonych 2367 000,00 zł. Życzyłabym Państwu i sobie, abyśmy kolejny 2021rok kończyli z podobnym planem finansowym.

W budżecie znajdą się między innymi: Modernizacja ul. Wrzosowej i Na Skarpie; Centrum Borówieckiej Aktywności; Modernizacja świetlicy i Przebudowa nawierzchni boiska przy świetlicy wiejskiej, Plac zabaw w Borówcu Nowym, Oświetlenie na ul. Pod Borem; Projekty ulic: Maślakowa, Wiosenna, Grzybobranie i osiedle Piaskowe; projekt oświetlenia Nad Potokiem i oświetlenia w sołectwie Borówiec; system spowalniania kierowców.

Rok 2020 to ostatni rok w siedmioletniej, dotacyjnej perspektywie finansowej. Do chwili obecnej nie zostały przygotowane szczegółowe wytyczne stanowiące bazę pod kolejny program operacyjny 2021-2027.

Najistotniejsze założenia i tzw. wyjściowe propozycje Komisji Europejskiej w nowej perspektywie to redukcja alokacji dla Polski o ok. 23% tj. z 83,9 mld euro do 64,4 mld euro, pomniejszona o obowiązkowe transfery  na rzecz instrumentów i programów czyli  61 446 mln euro. Zakres pola interwencji obejmować będzie 5 celów polityki spójności:

1: Bardziej inteligentna Europa– wspieranie innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej – promowanie działań na rzecz wzrostu konkurencyjności, transformacji cyfrowej, przedsiębiorczości i innowacyjności (propozycja przeznaczenia ok. 14 039 mln euro)

2: Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa –min. promowanie transformacji energetycznej (propozycja przeznaczenia ok. 12 034 mln euro)

3:Lepiej połączona Europa –min. zwiększenie mobilności regionalnych połączeń;

4:Europa o silniejszym wymiarze społecznym – wsparcie włączenia społecznego, zwalczanie form skrajnego ubóstwa, wsparcie zdolności do zatrudniania ludzi młodych;

5:Europa bliżej obywateli – zrównoważony i zintegrowany rozwój obszarów miejskich i wiejskich.

 W lipcu br. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało Założenia do umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, które są elementem prac nad Umową Partnerstwa na lata 2021-2017 (strategią wykorzystania środków polityki spójności ).

W zależności od ostatecznego kształtu Rozporządzenia Ogólnego województwo wielkopolskie może zostać zakwalifikowane  z kategorii słabiej rozwiniętych  do kategorii regionów przejściowych. Będzie to miało jednak negatywny wpływ na spójność społeczną województwa i rozwój Wielkopolski. Taki stan rzeczy jest szczególnie niekorzystny dla uboższych gmin, których nie będzie stać na realizacje kosztownych i wieloletnich projektów inwestycyjnych, gdzie wkład własny będzie wymagany na wyższym niż do tej pory poziomie.