Wybory w sołectwie Borówiec Nowy

Obwieszczenie

na podstawie Zarządzenia nr 41/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 24 kwietnia 2024

Zwołuję zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Borówiec Nowy

w dniu 07.06.2024 o godzinie 18:00

w świetlicy wiejskiej w Borówcu (ul. Szkolna 2)

w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2024-2029

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego.
  2. Powołanie komisji wyborczej i objaśnienie zasad głosowania.
  3. Wybór przewodniczącego komisji i protokolanta.
  4. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa i przeprowadzenie głosowania.
  5. Ustalenie wyników głosowania.
  6. Zgłaszanie kandydatów na członków rady sołeckiej i przeprowadzenie głosowania.
  7. Ustalenie wyników głosowania.
  8. Podanie wyników do publicznej wiadomości.
  9. Zakończenie zebrania.