Zakup nieruchomości niezabudowanej

W dniu wczorajszym Rada Miasta i Gminy Kórnik podjęła uchwałę w sprawie zakupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Borówiec, gmina Kórnik, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 279/2 o powierzchni 0,2887 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KW  PO1D/00018972/5. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona jest pod teren zieleni parkowej z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń w zakresie sportu i rekreacji, placów zabaw dla dzieci, obiektów małej architektury, dojść, dojazdów oraz stanowisk postojowych w zieleni. Wykup prawa własności nieruchomości zabezpieczy na najbliższe lata możliwość rozbudowy infrastruktury dedykowanej społeczności lokalnej.