Zapotrzebowanie nie tylko na przedszkola …

Dla rozwoju gospodarki każdej gminy kluczowe znaczenie ma kapitał ludzki.  Wyzwaniem jest min. zapewnienie pracy w szczególności rodzicom wychowującym dzieci do lat 3. To natomiast  ma związek z zapewnieniem wsparcia w postaci dziennej opieki nad dzieckiem. Dostępność usług opiekuńczych wpływa znacznie skuteczniej na decyzje prokreacyjne społeczeństwa niż transfery pieniężne adresowane bezpośrednio do rodzin. Celem samorządów jest więc wzrost zatrudnialności i  poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy jako grupy narażonej w większym stopniu na bezrobocie i problemy godzenia życia zawodowego i prywatnego poprzez tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3.

Zgodnie z informacją przekazaną z wydziału oświaty  niedobór miejsc w żłobkach w gminie Kórnik jest dość znaczny.

W ostatnim czasie udało mi się znaleźć  inwestora na utworzenie w północno zachodniej części gminy – żłobka. Projekt o dotację na bieżącą działalność placówki  napisałam i przedłożyłam do oceny w czerwcu. Planowane przedsięwzięcie zakłada kompleksowe działania zmierzające do utworzenia  miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w żłobku, wydłużenie czasu pracy żłobków oraz aktywizację zawodową osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3.