Zebranie wiejskie – sołectwo Borówiec Nowy 15.03. g. 19:00

Serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie sprawozdawcze sołectwa Borówiec Nowy (ul. Główna i boczne), które odbędzie się

15.03.2022 r. o godz. 19:00

w świetlicy wiejskiej (ul. Szkolna 2)

Zebranie zwołane jest na wniosek sołtysa, a proponowany porządek obrad to:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie quorum i ważności zebrania (lub drugi termin o g. 19:15).
  3. Wybór przewodniczącego i protokolanta (głosowanie).
  4. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie (głosowanie).
  5. Przedstawienie sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok 2021.
  6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2021.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie zebrania.

Na zebranie zaproszony został Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Serdecznie zapraszam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy