Zgłaszanie propozycji zadań z Funduszu Sołeckiego – Borówiec Nowy

Zapraszam do przesyłania propozycji zadań do realizacji z Funduszu sołeckiego na rok 2021, które będą przedmiotem obrad zebrania Rady Sołeckiej i zebrania wiejskiego w dn. 03.09.2020 r.
Środki z funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, które są:
– zadaniami własnymi gminy,
– służą poprawie warunków życia mieszkańców i
– są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. Zadania inwestycyjne wymagają uzyskania zgody Burmistrza.

Zgłoszenia: 735977217 lub mail: borowiecnowy.soltys[at]gmail.com