Życzę Państwu Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, samych szczęśliwych dni w nadchodzącym Nowym Roku 2018

 

Korzystając ze sposobności chciałabym podzielić się z Państwem refleksjami związanymi z pracami podjętymi w tym roku związanymi z wykonywaną przeze mnie funkcją Radnej Gminy Kórnik.

Na wstępie warto nadmienić inwestycje infrastrukturalne w naszej miejscowości. W 2017 zmodernizowano w Borówcu ulice Graniczną i Nad Jeziorem, założono oświetlenie na ul. Wrzosowej.

W przyszłorocznym budżecie znalazła się modernizacja ul. Klonowej, Ładnej, Uroczej w łącznej kwocie -864 000 zł, ul. Szkolna – wyłącznie projekt w kwocie –  45 000,00 oraz budowa oświetlenia na ul. Granicznej  90 000,00.  Razem na Borówiec zostanie przeznaczone  999 000, 00 co stanowi 0,56% całkowitych wydatków w Gminie. Budżet Miasta i Gminy Kórnik przewiduje wydatki na poziomie 176 606 432,00 zł.

Istotne z punktu widzenia mieszkańców Borówca będzie rozpoczęcie budowy w 2018 zintegrowanego parkingu węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądki.

Ulice Różana, Maślakowa oraz Wiosenna zostały przewidziane w harmonogramie na rok 2019. Złożyłam wnioski o wprowadzenie do harmonogramu ul. Wrzosowej oraz Kurkowej.

Jeśli chodzi o działalność podjętą w mijającym roku oprócz działalności na poziomie gminy, z najważniejszych wymienić mogę wzięcie udziału w Konsultacjach Społecznych dotyczących zmiany Studium zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie wniosków do studium w następującej tematyce:

– intensywności zabudowy (uszczegółowienie zapisów studium i zainicjowanie aby obowiązująca na terenie Borówca zabudowa miała charakter zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Celem takich zmian ma być przeciwdziałanie chaotycznej i przypadkowej zabudowie, zmniejszenie intensywności zabudowy.

– łącznika ekologicznego (zachowanie pasa zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego w niepomniejszonej formie oraz o wprowadzenie zapisów do studium, aby jednym z kierunków polityki przestrzennej było odtworzenie jeziora Borówieckiego.

– pasa zieleni wysokiej (wprowadzenie strefy ochronnej ze względów zdrowotnych wzdłuż linii 400 i 220 KV. )

– stałej strefy terenów leśnych wokół Borówca Nowego – stanowiących unikalną wartość miejscowości

– ograniczenia ciągu ulicy Grzybobranie do wysokości ostatniej posesji i nie dokonywanie połączeń z ul. Spółdzielczą

– utrzymania zapisów dot.  przeznaczenie działki 351 na tereny rekreacyjno – sportowe. (Teren ten stanowi niezbędną przestrzeń między gęstą zabudową oraz stwarza doskonałe warunki do rozwoju rekreacji oraz sportu)

– zmiany lokalizacji cmentarza komunalnego ze względu na braki rozwiązań komunikacji (W konsekwencji ruch samochodowy i autobusowy odbywać się będzie przez wąskie ulice lokalne między domostwami.) Ponadto obawą jest niekontrolowany rozrost cmentarza i stworzenie rozlanej na całą polanę ogromnej nekropolii.  Wniosek został opracowany na podstawie ankiety przeprowadzonej dnia 20.07.-23.07.2017 na terenie sołectwa Borówiec Nowy dzięki wspólnej inicjatywie grupy Zielony Peryskop.

W bieżącym roku podjęłam się po raz kolejny organizacji pokazów mody i tańca w kórnickiej OAZIE w ramach z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ponadto zebrałam i dostarczyłam do Sztabu ponad 50 fantów, które zostały poddawane licytacji na 24 finale orkiestry. Były wśród nich książki, maskotki, gry itp.  W  roku 2018 Borówiec reprezentować będą na 25 finale  dzieci z Borówca przygotowywane przez Damon Hodges’a. Atrakcją będzie również obecność pana  Artura Dzierzbickiego ( cześć organizowana przez Panią sołtys Agnieszkę Plucińską).

Uczestniczyłam  w akcjach edukacyjnych w porozumieniu z Regionalną Stacją Krwiodawstwa w Poznaniu jak i  w promowaniu bezpłatnych akcji zdrowotnych Domu Zdrowia w Borówcu.

Miesiąc maj to nasze lokalne wydarzenie sportowe –biegi przełajowe „Borówiecka Za-dyszka”. Bieg tak samo jak w zeszłym roku był sukcesem zarówno frekwencyjnym jak i organizacyjnym. Wprowadziłam rozróżnienie na dwa dystanse 5 i 10 km. Wyniki był rejestrowane przez elektroniczny system pomiaru czasu.  Trasa została profesjonalnie przygotowana oraz w pełni zabezpieczona przez służby Straży Miejskiej i harcerzy. Wśród sponsorów znalazły się takie firmy jak: Studio Futurum, Eatalia, Kwestia Smaku, Juniperus, Greta FLOWERS, BlueBerry, Śpiewające Włóczykije i inni. W roku 2018 zamierzam zorganizować trzecią edycję biegu.

Budżet Obywatelski – I znów prawie o włos byliśmy od wygranej. Życzyłabym sobie i Państwu, aby zgodnie z zasadą do trzech razy sztuka – wreszcie doprowadzić w 2018 do wygranej nasz projekt i zrealizować PLAC ZABAW na ul. Gruszkowej.

W planach mam również rozpisanie konkursu na zaprojektowanie wnętrza świetlicy wiejskiej.

W ostatnich dwóch latach w ramach perspektywy 2014-2020 złożono znaczną ilość wniosków o dofinansowanie skierowanych do rożnych instytucji. Bardzo cieszy mnie ten fakt, gdyż w gminie stoję na straży harmonogramów naborów środków, wskazuje na możliwości naborów nie tylko dotacji unijnych, ale również rządowych. Dzięki pracy wydziału do spraw pozyskiwania środków pozabudżetowych gmina może poszczycić się całkiem sporą listą sukcesów:

Wniosek o dof. : „Kompleksowa modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie”- wartość projektu 3 175 947,14 zł wartość dofinansowania – 2393 445,68 zł  (infrastrukturalny )

Wniosek o dof.: „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolu w Szczodrzykowie w gminie Kórnik” został wybrany do dofinansowania na kwotę 609 276,15 zł ( wartość całkowita projektu – 716 795,48 zł) . Podpisanie umowy – 28.09.2017

Wniosek o dof.: „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik poprzez rozbudowę przedszkola we wsi Szczodrzykowo” – przyznano dofinansowanie 2 027 309,92 zł ( infrastrukturalny )

Wniosek o dof.: Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Kórnik poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej – budowę gimnazjum w Kamionkach – obecnie została wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. (infrastrukturalny )

Wniosek o dof.:  Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na terenie Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA Błonie w Kórniku- dofinansowanie w wysokości – 900 tysięcy – planowany koszt to 2,5 mln zł – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

Wniosek o dof.: „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego dofinansowanie 3 785 161,85 zł

Wniosek o dof.:  „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku szkoły  Podstawowej nr 1 i Gimnazium w Kórniku. Kwota dofinansowania -2 249 191,22 zł

Wniosek o dof.: „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik poprzez rozbudowę przedszkola we wsi Kamionki”- obecnie została wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. ( infrastrukturalny )

Wniosek o dof.: Projekt Budowa centrum kulturalno- rekreacyjnego- świetlicy wiejskiej w miejscowości Prusinowo – kwota dofinansowania – 334 539,00 zł

Wniosek o dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez Gminę przy udziale środków z programu „Maluch” w żłobku w Kamionkach w 2017 roku w ramach programu rządowego „Maluch+ 2018”. Kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Wniosek o dof.: „Poznaję, eksperymentuję, weryfikuję – programy wsparcia rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych i językowych uczniów Gimnazjum w Kamionkach” Dotacja w wysokości 196.066,35 zł (całkowita wartość projektu 207.243,63 zł).

Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu dopłat na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 14 lokalami socjalnymi, zlokalizowanego w Szczodrzykowie. Szacowany koszt realizacji zadania to 2.304.113,41 zł.

Wniosek Biblioteki Publicznej w Kórniku dotyczący budowy filii Biblioteki w Bninie znalazł się wśród pięciu rozpatrzonych pozytywnie i uzyskał 1 800 050 zł dofinansowania. IOK: Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa,

Wniosek o dof.: „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości kształcenia w nowym przedszkolu w Kamionkach, w gminie Kórnik” projekt został wybrany do dofinansowania i przyznano nam dotację w wysokości 930 553,79 zł.

Wniosek o dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń sal lekcyjnych w nowo wybudowanej szkole podstawowej w Kamionkach z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015. Wystąpiono z wnioskiem o przekazanie na wyposażenie 17 sal lekcyjnych, 2 sal komputerowych oraz sali gimnastycznej kwoty 230.000,00 zł.

 

Wniosek o dof.: „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Czmoń, gmina Kórnik”. Dnia 6 maja 2015. otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informację o uzyskaniu przez Sater Kórnik Sp. z o.o. potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności -podpisanie umowy o dofinansowanie planowane jest na dzień 29 maja 2015.

 

Wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kosztów zatrudnienia animatorów – trenerów prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży na boiskach – Orlikach w Kórniku i Kamionkach.

 

W miesiącu grudniu złożyłam wnioski o dofinansowanie biegu Borówiecka Za-dyszka do Gminy oraz wniosek do Wielkopolskiego Zarządu Urządzeń i Melioracji o podjęcie działań zmierzających do zaplanowania przedsięwzięć związanych z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych i odbudowę retencji wód jeziora Borówieckiego.

 

Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku!

Anna Maria Andrzejewska