Informacja dot. podjętych działań ws. dzików

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zgłoszeniami dot. szkód spowodowanych przez dziki, uprzejmie infomuję, że podjęto szereg działań dot. zminimalizowania w/w zjawiska oraz poprawy bezpieczeństwa. W wyniku współpracy z Urzędem, leśniczym, kołem łowieckim oraz strażą miejską postanowiono zlokalizować w kilku miejscach tzw. nęciska, celem odciągnięcia zwierzyny od terenów zabudowanych.

Dodatkowo zidentyfikowane zostały barłogi dzików w okolicach ul. Grzybobranie a ich mieszkańcy przewiezieni wgłąb lasu.

Wszelkie incydenty lub powtarzalne wizyty naszych dzikich sąsiadów, proszę zgłaszać do straży miejskiej (tel. 604 607 104). Strażnicy dysponują substancjami odstraszającymi dziki, które są w takich przypadkach rozsypywane przy zagrożonych posesjach, a w przypadku powtarzających się wizyt dzików – uruchamiana zostaje procedura wywiezienie danego osobnika/osobników.

Jednocześnie apeluję do Państwa o nie wyrzucanie resztek jedzenia do lasu lub na niezagospodarowane posesje. W tym miejscu pragnę także podkreślić, iż wywożenie trawy na wyżej wspomniane tereny również wabi zwierzynę leśną. Urząd zapewnia bezpłatny odbiór odpadów zielonych – brązowe worki można odbierać w Biurze Obsługi Mieszkańca, w WOD-KOM oraz u mnie.

pozdrawiam

Sylwia Brzoskowska
sołtys sołectwa Borówiec Nowy
tel. 735 977 217
email: borowiecnowy.soltys@gmail.com