Obwieszczenie ws. ul. Grzybobranie

WB-PP.6722.9.2016

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

 zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr XXII/279/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla połączenia ulicy Grzybobranie z ulicą Główną w Borówcu, gmina Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest przeznaczenie części działki o numerze ewidencyjnym 372, obręb Borowiec, na cele związane z realizacją drogi.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.

            Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 8 sierpnia 2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.