Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – grafiki w lepszej jakości

W związku z nieczytelnością udostępnionych grafik, w poniższym linku udostępniamy do pobrania pliki lepszej jakości.

 

https://www.dropbox.com/sh/2ycs4ezl2zotauw/AACmj5Ts_o7H1FZyS6UJRBUxa?dl=0 

 

Jednocześnie przypominamy, że w dniach od 16 listopada 2018 r. do 14 grudnia 2018 r. można składać do UMiG Kórnik pozaproceduralne wnioski do projektu zmiany studium w formie pisemnej (o zachowaniu wskazanego terminu będzie decydowała data stempla pocztowego).

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres Wnioskodawcy, numer ewidencyjny działki i nazwę obrębu geodezyjnego, której dotyczy wniosek oraz podanie wnioskowanego przeznaczenia terenu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik, udostępniony został projekt zmiany studium i umożliwiono mieszkańcom składanie dodatkowych wniosków do projektu przed jego przekazaniem do dalszej procedury, wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Link do tekstu STUDIUM: https://www2.kornik.pl/Image/files/2018/tekst_studium_projekt.pdf