Zebranie wiejskie sołectwo Borówiec Nowy

Na podstawie § 11 Statutu Sołectwa Borówiec Nowy zwołuję

Z E B R A N I E   W I E J S K I E 

W BORÓWCU NOWYM

 NA DZIEŃ 09.03.2016r.

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 19:00

MIEJSCE: Stara Szkoła, ul. Szkolna 2

Przedmiotem Zebrania Wiejskiego będzie sprawozdanie z rozliczenia środków z funduszu sołeckiego za 2015 rok oraz sprawy bieżące.

Serdecznie zapraszam,

Sylwia Brzoskowska – Sołtys Sołectwa Borówiec Nowy